Regulamin

Najważniejszym dokumentem obowiązującym uczestników klastra jest Regulamin. Uzupełnienie regulaminu stanowi Kodeks Etyczny, który można Kodeks_etyczny_klastra.

REGULAMIN ŚLĄSKIEGO KLASTRA ICT

Śląski Klaster ICT został powołany przez podmioty związane z branżą ICT mające swoje siedziby na terenie RP. Jako związek firm i organizacji nie posiada on osobowości prawnej. Klaster jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Uczestnikiem może zostać każdy podmiot zarejestrowany i działający na terenie kraju, zainteresowany rozwojem i zastosowaniami systemów informacyjnych.  Zasady przystępowania do Klastra i występowania z Klastra zawarto w niniejszym regulaminie.

§1

Informacje ogólne.

 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
 • Klastrze – należy przez to rozumieć Śląski Klaster ICT,
 • Uczestniku – należy przez to rozumieć członka Śląskiego Klastra ICT,
 • Zarządzającym – należy przez to rozumieć Zarządzającego Klastrem.
 1. Pełna nazwa Klastra brzmi: Śląski Klaster ICT.
 2. Klaster został powołany na zebraniu założycielskim w dniu 28.12.2009.

 

§2
Cel działalności.

     1. Klaster został powołany, aby wspierać rozwój przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP w szczególności poprzez:

 1. Nawiązywanie współpracy z polskimi i zagranicznymi organizacjami biznesowymi, klastrami, przedsiębiorcami, oraz jednostkami naukowymi;
 2. Pomoc w zwiększaniu konkurencyjności, w szczególności przez podnoszenie poziomu innowacyjności;
 3. Pozyskiwanie nowych rynków przez podmioty działające w Klastrze dzięki ich współpracy w zakresie wymiany wiedzy, transferu technologii oraz komercjalizacji wyników prac badawczo – rozwojowych
  i wspólnym tworzeniu innowacyjnych usług i produktów;
 4. Realizację wspólnych projektów rozwojowych, inwestycyjnych i wdrożeniowych;
 5. Wspólne pozyskiwanie dotacji i kapitału;
 6. Inicjowanie współpracy z władzami;
 7. Wspólny udział w przetargach;
 8. Budowę marki, ułatwiając funkcjonowanie uczestników Klastra na rynku;
 9. Wszelkie inne inicjatywy mające na celu rozwój Klastra i jego członków;
 10. Poprawa rentowności przedsiębiorstw wchodzących w skład Klastra, dzięki obniżce kosztów dostępu
  do zasobów informacyjnych i rzeczowych.

 

§ 3

Struktura klastra

 1. Zarządzającym Klastrem jest Centrum Naukowo-Przemysłowe ICT S.A. wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
  w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  pod nr KRS: 0000572053, posługujące się numerami NIP: 547- 211-64-51, Regon: 241491563, z siedzibą w Katowicach (40-186), ul. Karoliny 4 .
 2. Zarządzający utrzymuje struktury niezbędne do działania Klastra: Koordynatora Klastra, Biuro Rozwoju Klastra, Biuro Współpracy Ponadregionalnej, Centrum Komercjalizacji Technologii.
 3. Do zadań Zarządzającego należy:
 1. informowanie uczestników Klastra o bieżących działaniach podejmowanych w ramach Klastra za pośrednictwem witryny internetowej, newslettera, lub korespondencji e-mail,
 2. reprezentowanie Klastra w projektach realizowanych przez Klaster
  w szczególności związanych z projektami dofinansowywanymi ze środków unijnych
 3. reprezentacja środowiska informatycznego wobec władz,
 4. identyfikacja możliwości rozwoju i pojawiających się problemów,
 5. nawiązywanie i organizowanie współpracy z ośrodkami naukowymi, przedsiębiorstwami oraz organizacjami otoczenia biznesu,
 6. opracowanie zasad organizacji Klastra i współdziałania podmiotów
  w jego obszarze,
 7. opracowanie mechanizmów wymiany informacji niezbędnej przy współdziałaniu Uczestników,
 8. wypracowanie mechanizmów gromadzenia i propagowania wiedzy ułatwiającej współdziałanie przedsiębiorstw,
 9. wypracowanie zasad i narzędzi ułatwiających integrację wokół wspólnych działań biznesowych (tworzenie wspólnych produktów),
 10. propagowanie integracji wokół wspólnych działań biznesowych (tworzenie wspólnych produktów),
 11. wdrożenie mechanizmów wymiany informacji i gromadzenia wiedzy
  o których mowa w punktach g), h) oraz i),
 12. przyjmowanie i usuwanie członków Klastra,
 13. działania promocyjne na rzecz uczestników Klastra .
 1. Zarządzający może, w celu wsparcia rozwoju bieżącej działalności, powoływać zespoły doradczo-programowe Śląskiego Klastra ICT .
 2. Akceptując niniejszy regulamin członek Klastra udziela Zarządzającemu pełnomocnictwa w relacjach z podmiotami trzecimi, w szczególności z zakresie wskazanym w § 3 ust. 3b i c Regulaminu.

 

§4
Podejmowanie decyzji

 1. Zarządzający jest zobowiązany do stworzenia mechanizmów wymiany informacji umożliwiających uzyskanie wpływu na podejmowane decyzje przez uczestników Klastra.
 2. Organem zarządzającym Klastrem jest jego Zarządzający. W kwestiach nakładających na uczestników Klastra dodatkowe obowiązki (poza przewidzianymi regulaminem) obowiązuje zasada konsensusu.

 

§5
Zebranie uczestników i Rada klastra

 1. Zarządzający zwołuje Zebranie Uczestników z własnej inicjatywy lub na wniosek znaczącej części uczestników.
 2. Zebranie Uczestników powołuje zwykłą większością głosów Radę Klastra.
  Do podjęcia decyzji o powołaniu lub zmianie Rady Klastra wymagana jest obecność przedstawicieli 50 % uczestników Klastra.
 3. Zarządzający ma prawo wyznaczenia w składzie Rady jednego przedstawiciela. Dla zachowania ciągłości działania Rady Klastra w skład następnej Rady wchodzi dwóch członków poprzedniego składu Rady, wskazanych przez Zarządzającego.
 4. Rada Klastra jest organem doradczym i opiniującym dla Zarządzającego. Składa się ona z od trzech do sześciu członków. Kadencja Rady trwa 4 lata. Rada jest wybierana na pierwszym Zebraniu Uczestników po upływie kadencji.
 5. Pierwszy skład Rady Klastra proponuje Zarządzający.

 

§6
Członkostwo w Klastrze

 1. Uczestnikiem Klastra może być każdy podmiot gospodarczy lub inna organizacja związana z branżą ICT, po spełnieniu wymogów określonych
  w pkt 2 niniejszego paragrafu.
 2. Aby zostać uczestnikiem Klastra należy:
 • złożyć wypełnioną Deklarację Członkowską,
 • zaakceptować Regulamin Klastra,
 • uzyskać akceptację Rady Klastra.
 1. Uczestnik może zostać usunięty z Klastra przez Zarządzającego z powodu:
 • nie płacenia składek,
 • złożenia pisemnej rezygnacji z uczestnictwa w Klastrze,
 • rażącego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu
 1. Jednostki administracji samorządowej i placówki naukowe mogą uczestniczyć w pracach klastra jako członkowie wspierający na zasadach jednostek finansów publicznych.

 

§7
Prawa i obowiązki uczestnika Klastra.

 1. Wszyscy Uczestnicy Klastra mają obowiązek:
  1. Przestrzegać Regulaminu Klastra;
  2. Dochować poufności w zakresie tajemnic handlowych i informacji niejawnych uzyskanych dzięki uczestnictwu w Klastrze;
  3. Uczestniczyć w organizowanych spotkaniach;
  4. Przestrzegać ustaleń podjętych na wspólnych spotkaniach;
  5. Promować Klaster i podejmowane przez niego działania i inicjatywy.
  1. Wszyscy Uczestnicy Klastra mają prawo:
  1. Samodzielnie organizować grupy robocze i projekty z innymi uczestnikami;
  2. Wykorzystywać logo i nazwę Klastra na swoich materiałach promocyjnych;
  3. Mieć dostęp do wszystkich informacji skierowanych do wszystkich uczestników Klastra;
  4. Do promocji na stronach Klastra;
  5. Dostępu do baz informacji przygotowywanych dla uczestników Klastra;
  6. Korzystania na ogólnych warunkach ze służb pracujących na rzecz Klastra;
  7. Uczestniczenia we wspólnych przedsięwzięciach marketingowych;
  8. Brania udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących całego Klastra;
  9. Uczestniczenia w innych inicjatywach klastra.

 

§8
Finansowanie Klastra.

 1. Klaster nie został powołany w celu osiągania zysku,
 2. Działalność operacyjna Klastra jest finansowana przez jego uczestników,
  ze środków przez niego wypracowanych oraz ze środków dofinansowania pozyskiwanych z innych źródeł.
 3. Uczestnicy finansują Klaster poprzez:
  1. Obowiązkowe składki wpłacane na rzecz Klastra wg stawek indywidualnie negocjowanych z Zarządzającym. W szczególnych przypadkach Zarządzający może zwolnić uczestnika na czas określony z opłacania składek;
  2. Darowizny na rzecz Klastra;
  3. Prowadzenie nieodpłatnych świadczeń na rzecz Klastra
  1. Jednostki finansów publicznych zwolnione są ze składek na rzecz Klastra.

 

§9
Postanowienia końcowe.

 1. Zmiany w regulaminie Klastra proponuje Zarządzający i przedstawia do akceptacji Radzie Klastra.
 2. Akceptacja niniejszego regulaminu przez uczestnika nie oznacza zobowiązań finansowych z wyjątkiem składek określonych w § 8 pkt 3 niniejszego Regulaminu.

 

Pobierz Regulamin Klastra w pliku pdf.