Zmiana Regulaminu Śląskiego Klastra ICT

W dniu 10 lipca br. zostały zmienione niektóre zapisy regulamin klastra. Wprowadzenie zmian było podyktowane zakończeniem realizacji projektu „Rozwój działalności Śląskiego Klastra e-Biznesu i przekształcenie go w Śląski Klaster ICT”.

Koordynator wprowadził zmiany w następujących punktach:

 • §3, ust. 3. uzyskuje brzmienie:
  Koordynator utrzymuje struktury niezbędne do koordynowania działalności Klastra: Biuro Rozwoju Klastra, Biuro Współpracy Ponadregionalnej, Centrum Komercjalizacji Technologii.
 • §5, ust. 4 uzyskuje brzmienie:
  Rada Klastra jest organem doradczym dla Koordynatora Klastra. Składa się ona z minimum trzech członków. Kadencja Rady trwa 4 lata. Rada jest wybierana na pierwszym zebraniu klastra po upływie kadencji poprzedniej rady.
 • §8, ust.3 uzyskuje brzmienie:
  3.Uczestnicy finansują Klaster poprzez:
  a) Obowiązkowe składki wpłacane na rzecz Stowarzyszenia wg stawek indywidualnie negocjowanych z Koordynatorem Klastra. W szczególnych przypadkach Koordynator może zwolnić uczestnika na czas określony z opłacania składek.
  b) prowadzenie nieodpłatnych świadczeń na rzecz klastra.

 

Stary regulamin można pobrać tutaj (pdf).

Nowy regulamin można pobrać tutaj (pdf).

 

Wszystkie uzgodnienia dotyczące opłacania składek z dotychczasowymi uczestnikami oraz firmami, które aplikowały do klastra przed 10 lipca 2015 r. pozostają bez zmian.