Wkrótce rozpocznie się nabór w konkursie „Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych”

W dniach od 16 listopada 2015 do 11.01.2016 będzie można składać wnioski o dofinansowanie w konkursie „Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych” (III oś priorytetowa „Konkurencyjność MŚP”, Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP” RPO WSL 2014-2020). Instytucją Organizującą Konkurs jest Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, instytucja pośrednicząca RPO WSL.


Cel i przedmiot konkursu
Dofinansowanie może zostać przyznane tym projektom, które mają na celu wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji technologicznej (produktowej lub procesowej) stosowanej co najmniej w skali regionu (województwa śląskiego) przez okres nie dłuższy niż 3 lata. Dokumentem potwierdzającym, że planowana przez Wnioskodawcę inwestycja spełnia powyższe warunki jest opinia o innowacyjności projektu (dostarczenie takiej opinii jest konieczne na etapie wnioskowania), natomiast dokumentem potwierdzającym poprawną realizację projektu zgodnie z opinią o innowacyjności jest opinia o wdrożeniu (stanowiąca integralną część opinii o innowacyjności dostarczana na etapie rozliczenia projektu).

Forma konkursu
1. Wybór projektów do dofinansowania następuje w trybie konkursowym.
2. Konkurs ma charakter zamknięty.

Typ Beneficjenta
Do konkursu mogą przystąpić wnioskodawcy posiadający status mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zgodnie z załącznikiem I Rozporządzenia 651/2014, posiadający wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Status przedsiębiorstwa badany jest podczas oceny projektu, poddawany jest ponownej weryfikacji na etapie podpisania umowy o dofinansowanie, a w przypadku jego zmian – również w okresie realizacji i trwałości projektu.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie
1. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie Projektów wyłonionych w ramach ogłoszonego konkursu wynosi: 48 000 000,00 EUR (203 308 800,00 PLN).
2. Wskazana wartość dofinansowania pochodzi ze środków EFRR.
3. Po rozstrzygnięciu konkursu istnieje możliwość zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie.
4. W ramach alokacji określonej powyżej IP RPO WSL może zapewnić rezerwę na sfinansowanie projektów wyłonionych do dofinansowania w rezultacie procedury odwoławczej, w wysokości ok. 5% alokacji przeznaczonej na konkurs.
Limity dotyczące wartości projektu oraz wysokości dofinansowania
1. Minimalna wartość dofinansowania, o którą może aplikować Wnioskodawca to 100 000,00 PLN (wartość obowiązująca na etapie wnioskowania).
2. Maksymalna wartość dofinansowania, o którą może aplikować Wnioskodawca to 2 000 000,00 PLN.
3. Całkowita maksymalna wartość projektu nie może przekroczyć 10 000 000,00 PLN (wartość obowiązująca na etapie wnioskowania).
4. W ramach ogłaszanego konkursu pomoc będzie udzielana w oparciu o Rozporządzenie RPI oraz w oparciu o Rozporządzenie de minimis.
5. Wnioskodawca nie ma możliwości podwyższenia wartości dofinansowania wskazanej w złożonym wniosku o dofinansowanie na żadnym z etapów oceny oraz realizacji projektu.
6. Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu realizowanego w oparciu Rozporządzenie RPI wynosi:
– 45 % kosztów kwalifikowalnych dla mikro oraz małych przedsiębiorstw;
– 35 % kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw.
7. Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu realizowanego w oparciu o Rozporządzenie de minimis wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych dla mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw.

Więcej informacji: rpo.slaskie.pl