Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

EMAG – Instytut Technik Informacyjnych – zajmujący się kompleksowym opracowywaniem oraz wdrażaniem nowoczesnych urządzeń, systemów oraz technologii. Jest realizatorem prac naukowych, badawczo-rozwojowych, konstrukcyjnych oraz ekspertyz w zakresie elektrotechniki, automatyki, łączności, informatyki, racjonalnego użytkowania paliw i energii oraz ochrony środowiska.

Nazwa instytucji: Instytut Technik Innowacyjnych EMAGlogo ibemag
Adres: ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice
Telefon: 32 200 76 00
Fax: 32 200 77 01
E-mail:emag@ibemag.pl
http://ibemag.pl/

Dyrektor: dr hab. inż. Stanisław Trenczek
Osoba do kontaktu: Z-ca Dyrektora: dr inż. Artur Kozłowski
Dodatkowy e-mail/ nr telefonu:artur.kozlowski@ibemag.pl /32 200 78 01

Profil firmy:

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG jest instytutem badawczym zajmującym się badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi oraz kompleksowym opracowywaniem nowoczesnych, specjalistycznych urządzeń, systemów i technologii w kilku istotnych obszarach nauki i przemysłu, a także autorskim nadzorem przy ich wdrażaniu. W okresie ostatnich 38 lat dotyczyło to w szczególności górnictwa, dla którego opracowano nowatorskie rozwiązania w zakresie systemów bezpieczeństwa i monitorowania zagrożeń naturalnych, aparatury zabezpieczającej, systemów automatyki sterowania i kontroli parametrów jakościowych węgla, a także telemetrii.

Od kilku lat Instytut EMAG realizuje coraz więcej projektów badawczych, w tym również unijnych m.in. dostępnych w ramach funduszy strukturalnych UE i funduszu węgla i stali, z zakresu: elektrotechniki, racjonalnego użytkowania paliw i energii oraz ochrony środowiska, informatyki stosowanej – wykorzystywanej pod kątem budowy systemów o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa, wspomagających procesy decyzyjne na różnych polach: ekonomicznym, produkcyjnym, bezpieczeństwa oraz poziomach: kadra zarządcza, pracownik dołowy, a także systemów umożliwiających zarządzanie ciągłością działania.

Instytut jest partnerem wielu instytutów badawczych, instytutów Polskiej Akademii Nauki i wielu wydziałów krajowych oraz zagranicznych wyższych uczelni, a także uczestnikiem sieci naukowych, klastrów, centrów naukowo-przemysłowych i innych przedsięwzięć o podobnym charakterze. Angażuje się w organizację konferencji naukowo-technicznych i seminariów naukowych.

Oferta:

EMAG z jednej strony skupia się na realizacji celów i zadań statutowych, a z drugiej jest otwarty na nowe możliwości, które dają programy UE. Posiadając potencjał osobowy i doświadczenie zabezpieczone zapleczem badawczym, jest gotowy do opracowywania rozwiązań zgodnych z potrzebami rynku w obszarze:

 • elektroenergetyki i elektroniki,

 • automatyki przemysłowej,

 • gazometrii i aerometrii,

 • geofizyki, w tym sejsmiki i mikrosejsmologij,

 • automatyzacji i informatyzacji procesów wydobywczych i przeróbczych,

 • miernictwa przemysłowego,

 • informatyki i telekomunikacji,

 • aparatury medycznej,

 • ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy.

Ofertę tę uzupełniają:

 • prowadzenie – w Ośrodku Szkolenia Instytutu EMAG, będącym niepubliczną placówką oświatową – kursów specjalistycznych, głównie z dziedziny elektrotechniki, automatyki, informatyki i telekomunikacji, adresowanych przede wszystkim do załóg przedsiębiorstw związanych z przemysłem wydobywczym,

 • udostępnianie sal konferencyjnych z wyposażeniem,

 • działalność wydawnicza, w tym wydawanie czasopisma naukowo-technicznego „Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa”, monografii, poradników itp.,

 • prowadzenie – w Centrum Badań i Certyfikacji Instytutu EMAG – badań specjalistycznych, normalizacyjnych, certyfikacyjnych, atestacyjnych i probacyjnych (ocena zgodności wyrobów, opinie rzeczoznawcy) tj. usług certyfikowanych przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) oraz objętych systemami zarządzania, gwarantujących jakość, poufność i bezpieczeństwo.

Certyfikaty i nagrody:

 w latach 2013/2012

 1. Wyróżnienie w kategorii „Innowacyjność” w konkursie „Górniczy Sukces Roku” za opracowanie mikroprocesorowego układu sterowania, kontroli i monitorowania pracy napędów przekształtnikowych – Kraków, 21 lutego 2013 r.

 2. Nagroda II Stopnia w Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy
  Bezprzewodowy system wspierania logistyki dla transportu system WLSS Warszawa, 20 listopada 2012 r.

 3. Złoty Medal 61.Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik Brussels Innova
  Popiołomierz optyczny MPOF 2, Bruksela, 15-17 listopada 2012 r.

 4. Wyróżnienie w IV edycji konkursu „Innowator Śląska” za opracowanie systemu informacji publicznej dla osób z dysfunkcjami narządów wzroku i słuchu infomat-e, Chorzów, 10 października 2012 r.

 5. Złoty Medal Międzynarodowej Wystawy Wynalazczości, Nowoczesnej Techniki i Wyrobów Geneva Inventions
  System informacji publicznej dla osób z dysfunkcjami narządów wzroku i słuchu infomat-e, Genewa, 18–22 kwietnia 2012 r.

 6. Złoty Medal 111. Międzynarodowych Targów Wynalazczości Concours Lepine oraz Medal francuskiego Ministra ds. Unii Europejskiej System informacji publicznej dla osób z dysfunkcjami narządów wzroku i słuchu
  infomat-e, Paryż, 27 kwietnia – 8 maja 2012 r.

 7. Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze
  (dla rozwiązań: laboratoryjno-technologiczny analizator węgla GAMMA NATURA, przenośny popiołomierz bez izotopu WALKER, Górniczy Mobilny Robot Inspekcyjny oraz system informacji publicznej dla osób z dysfunkcjami narządów wzroku i słuchu INFOMAT-E) Warszawa, 5-11 marca 2012 r.

 8. Wyróżnienie w konkursie Górniczy Sukces Roku w kategorii „Innowacyjność” dla systemu WLSS Kraków, 23 lutego 2012 r.