Trwa nabór do grup roboczych ds.krajowych inteligentnych specjalizacji

Ministerstwo Gospodarki prowadzi nabór do grup roboczych ds. krajowych inteligentnych specjalizacji (KIS). W grupach roboczych ds. kis przewiduje się udział przedstawicieli przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu, jednostek naukowych, klastrów i organizacji pracodawców. Strategia inteligentnej specjalizacji polega na określeniu priorytetów gospodarczych w obszarze B+R+I oraz skupieniu inwestycji na obszarach zapewniających zwiększenie wartości dodanej gospodarki i jej konkurencyjności na rynkach zagranicznych. Inteligentne specjalizacje mają przyczyniać się do transformacji gospodarki krajowej poprzez jej unowocześnianie, przekształcanie strukturalne, zróżnicowanie produktów i usług oraz tworzenie innowacyjnych rozwiązań społeczno-gospodarczych, również wspierających transformację w kierunku gospodarki efektywnie wykorzystującej zasoby, w tym surowce naturalne.
Proces identyfikacji inteligentnych specjalizacji jest dynamiczny, angażujący partnerów gospodarczych i naukowych, a także społeczeństwo obywatelskie w celu umożliwienia odkrywania tych dziedzin, w których kraj ma szansę na wyróżnienie się na rynku międzynarodowym. Decyzje dotyczące inteligentnych specjalizacji nie są podejmowane odgórnie, lecz są efektem pogłębionych analiz w zakresie endogenicznych przewag gospodarczych oraz współpracy z partnerami społeczno-gospodarczymi.

Do 30 października można starać się o przyjęcie do następujących grup roboczych:

BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA

4. Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego
5. Zdrowa żywność (o wysokiej jakości i ekologiczności produkcji)
6.Biotechnologiczne procesy i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska 

ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA 

7. Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii
8. Inteligentne i energooszczędne budownictwo
9. Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku 

SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI

10. Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów
11. Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku)
12. Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU HORYZONTALNYM) 

13. Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty
14. Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe
15. Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne
16. Elektronika oparta na polimerach przewodzących
17. Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych
18. Optoelektroniczne systemy i materiały

Grupy Robocze ds. kis będą gremiami tworzonymi w obszarach zidentyfikowanych krajowych inteligentnych specjalizacji, powoływanymi w celu:

– przygotowania szczegółowego opisu, określającego zakres danej inteligentnej specjalizacji, stanowiącego podstawę oceny, czy wniosek o dofinansowanie przedsiębiorstwa w zakresie B+R+I mieści się w krajowych inteligentnych specjalizacjach,

– określania wizji rozwojowej i mierzalnych oczekiwanych efektów działań w ramach danej inteligentnej specjalizacji,

– przygotowania propozycji zmian i uzupełnień danej inteligentnej specjalizacji, a także formułowania potrzeby wprowadzenia nowych specjalizacji,

– analizy postępu w realizacji działań i osiągania celów KIS.

Do tej pory powołano 3 Grupy Robocze w obszarze Zdrowe Społeczeństwo.

Regulamin prac Grup Roboczych ds. kis

Krajowa Inteligentna Specjalizacja

Termin składania aplikacji:  30 pażdziernika br., adres: justyna.gorzoch@mg.gov.pl

Aplikacja do Grup Roboczych powinna zawierać CV oraz informację, której z 15 Grup Roboczych aplikacja dotyczy.

Osoba kontaktowa: Pani Justyna Gorzoch, Departament Innowacji i Przemysłu, Ministerstwo Gospodarki

Dodaj komentarz