Trwa konkurs w NCBiR na projekty polsko-niemieckie

Do 30 października można składać wnioski w II konkursie w ramach polsko-niemieckiej współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju (STAIR 2015). Organizatorami konkursu są Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z Federalnym Ministerstwem Edukacji i Badań (BMBF).

Wspólne projekty badawcze powinny być realizowane w następujących obszarach:

  • Energy efficiency and climate protection,
  • Resource efficiency,
  • Sustainable water management,
  • Socio-ecological research.

Dofinansowanie realizacji projektu może być przeznaczone na:

  • badania przemysłowe – zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 3 lit. c ustawy o zasadach finansowania nauki – badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te obejmują tworzenie elementów składowych systemów złożonych, szczególnie do oceny przydatności technologii rodzajowych, z wyjątkiem prototypów objętych zakresem prac rozwojowych;
  • prace rozwojowe – zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 4 ustawy o zasadach finansowania nauki – nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, (…).

NCBR przeznacza kwotę 3 000 000 EUR na dofinansowanie projektów polskich podmiotów, które zostaną zaakceptowane do finansowania w procedurze konkursowej.

Wnioski mogą być składane przez podmioty publiczne i / lub prywatne, które kwalifikują się do udziału w konkursie, zgodnie z zasadami instytucji finansujących. Konkurs skierowany jest przede wszystkim do  małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), zgodnie z definicją Unii Europejskiej (http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-definition/index_en.htm). Uniwersytety, instytucje badawcze i duże przedsiębiorstwa (większe niż MŚP) mogą również składać wnioski, pod warunkiem że są one częścią konsorcjów naukowych w skład których wchodzą MŚP.

W skład konsorcjów międzynarodowych musi wchodzić co najmniej po jednym MŚP z każdego kraju.  

Termin składania wniosków upływa 30 października 2015 r.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury konkursowej, jak również wzory dokumentów zawierają poniższe materiały do pobrania:

1. ANNOUNCEMENT on SECOND CALL for Proposals on POLISH – GERMAN SUSTAINABILITY RESEARCH (“STAIR”)
2. Zasady udziału polskich wnioskodawców w konkursie
3. Załącznik nr 1 do Zasad – Przewodnik kwalifikowalności kosztów
4. Załącznik nr 2 do Zasad – Common Project Description
5. Zał. 2a do Zasad – Wniosek krajowy

6. Załącznik nr 3 do Zasad – Wykaz dokumentów załączanych do wniosku i umowy

7. Załącznik nr 4 do Zasad – Kryteria oceny formalnej wniosku
8. Załącznik nr 5 do Zasad – Kryteria oceny merytorycznej wniosku

Osoba kontaktowa w Polsce (NCBR):

Maciej Jędrzejek
tel.: +48 22 39 07 160
e-mail: stair@ncbr.gov.pl

Osoba kontaktowa w Niemczech (KIT):

Dr Manuela Hübsch
Tel: +49 721 608-24491
e-mail: manuela.huebsch@kit.edu

Źródło: NCBiR