Znaczenie sektora B+R+I w nowej perspektywie finansowej

Współpraca biznesu z nauką oraz rozbudowa innowacji to główny temat konferencji z udziałem podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Grażyny Henclewskiej, która odbyła się 11 grudnia 2014 r. w siedzibie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych w Warszawie. Spotkanie było również okazją do prezentacji IV edycji raportu „Rynek B+R+I w Polsce – wsparcie działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej przedsiębiorstw”.

Wiceminister Henclewska zaznaczyła, że w nowej perspektywie finansowej preferowane będą branże wpisujące się w tzw. Krajową Inteligentną Specjalizację. – Szczególny nacisk chcemy położyć na rozwój współpracy biznesu z nauką, m.in. w ramach Krajowych Klastrów Kluczowych – powiedziała. – Coraz większy nacisk kładziony na działalność eksportową polskich przedsiębiorstw. Przyspieszenie operacji międzynarodowych przekłada na się na zdobycie wiedzy i doświadczenia – oceniła.

Przypomniała też, że MG w ramach „Programu Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 r.” (PRP) opracowało system wsparcia projektów B+R prowadzonych wspólnie przez przedsiębiorców i sektor nauki. – Instrumenty PRP będą finansowane głównie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnych Programów Operacyjnych – poinformowała.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki

***

IV edycja raportu „Rynek B+R+I w Polsce – wsparcie działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej przedsiębiorstw” przygotowana została przez agencję Crido Taxand oraz Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

Prezentacja Crido Taxand – Rynek B+R+I w Polsce

Raport „Rynek B+R+I w Polsce”

Źródło: www.paiz.gov.pl

Trwa nabór do grup roboczych ds.krajowych inteligentnych specjalizacji

Ministerstwo Gospodarki prowadzi nabór do grup roboczych ds. krajowych inteligentnych specjalizacji (KIS). W grupach roboczych ds. kis przewiduje się udział przedstawicieli przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu, jednostek naukowych, klastrów i organizacji pracodawców. Strategia inteligentnej specjalizacji polega na określeniu priorytetów gospodarczych w obszarze B+R+I oraz skupieniu inwestycji na obszarach zapewniających zwiększenie wartości dodanej gospodarki i jej konkurencyjności na rynkach zagranicznych. Inteligentne specjalizacje mają przyczyniać się do transformacji gospodarki krajowej poprzez jej unowocześnianie, przekształcanie strukturalne, zróżnicowanie produktów i usług oraz tworzenie innowacyjnych rozwiązań społeczno-gospodarczych, również wspierających transformację w kierunku gospodarki efektywnie wykorzystującej zasoby, w tym surowce naturalne.
Proces identyfikacji inteligentnych specjalizacji jest dynamiczny, angażujący partnerów gospodarczych i naukowych, a także społeczeństwo obywatelskie w celu umożliwienia odkrywania tych dziedzin, w których kraj ma szansę na wyróżnienie się na rynku międzynarodowym. Decyzje dotyczące inteligentnych specjalizacji nie są podejmowane odgórnie, lecz są efektem pogłębionych analiz w zakresie endogenicznych przewag gospodarczych oraz współpracy z partnerami społeczno-gospodarczymi.

Do 30 października można starać się o przyjęcie do następujących grup roboczych:

BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA

4. Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego
5. Zdrowa żywność (o wysokiej jakości i ekologiczności produkcji)
6.Biotechnologiczne procesy i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska 

ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA 

7. Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii
8. Inteligentne i energooszczędne budownictwo
9. Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku 

SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI

10. Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów
11. Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku)
12. Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU HORYZONTALNYM) 

13. Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty
14. Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe
15. Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne
16. Elektronika oparta na polimerach przewodzących
17. Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych
18. Optoelektroniczne systemy i materiały

Grupy Robocze ds. kis będą gremiami tworzonymi w obszarach zidentyfikowanych krajowych inteligentnych specjalizacji, powoływanymi w celu:

– przygotowania szczegółowego opisu, określającego zakres danej inteligentnej specjalizacji, stanowiącego podstawę oceny, czy wniosek o dofinansowanie przedsiębiorstwa w zakresie B+R+I mieści się w krajowych inteligentnych specjalizacjach,

– określania wizji rozwojowej i mierzalnych oczekiwanych efektów działań w ramach danej inteligentnej specjalizacji,

– przygotowania propozycji zmian i uzupełnień danej inteligentnej specjalizacji, a także formułowania potrzeby wprowadzenia nowych specjalizacji,

– analizy postępu w realizacji działań i osiągania celów KIS.

Do tej pory powołano 3 Grupy Robocze w obszarze Zdrowe Społeczeństwo.

Regulamin prac Grup Roboczych ds. kis

Krajowa Inteligentna Specjalizacja

Termin składania aplikacji:  30 pażdziernika br., adres: justyna.gorzoch@mg.gov.pl

Aplikacja do Grup Roboczych powinna zawierać CV oraz informację, której z 15 Grup Roboczych aplikacja dotyczy.

Osoba kontaktowa: Pani Justyna Gorzoch, Departament Innowacji i Przemysłu, Ministerstwo Gospodarki

Konferencja ICTECH

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Instytut Technik Innowacyjnych EMAG serdecznie zapraszają do udziału w konferencji „ICTECH: informatyka na Śląsku – doświadczenia i wyzwania”, która odbędzie się 19 listopada 2014 r. w Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (Katowice, ul. 1 Maja 50).

 

 

 

 

 

Cel i tematyka Konferencji
Celem konferencji jest prezentacja najciekawszych rozwiązań informatycznych opracowanych przez przedsiębiorstwa, instytucje oraz jednostki naukowe mające siedzibę na terenie Śląska oraz przedstawienie najnowszych trendów w projektowaniu narzędzi i systemów informatycznych dedykowanych użytkownikom różnych dziedzin życia gospodarczego i społecznego. Jednym z celów dodatkowych przyświecających organizatorom jest pomoc w nawiązaniu kontaktów pomiędzy sferą naukową i biznesem.
Zakres tematyczny Konferencji obejmuje następujące obszary:
– informatyka w sferze publicznej,
– informatyka w przemyśle – zarządzanie i wytwarzanie,
– przemysły kreatywne.

Uczestnicy
Do udziału w konferencji zapraszamy naukowców, twórców innowacyjnych rozwiązań informatycznych oraz użytkowników tych rozwiązań.Zachęcamy przedsiębiorców do prezentacji opracowanych przez nich innowacyjnych rozwiązań informatycznych w trakcie obrad plenarnych i części wystawowej. Konferencja jest doskonałą okazją do podzielenia się własnymi doświadczeniami projektowymi i wdrożeniowymi.

Formy prezentacji
W trakcie obrad plenarnych wygłoszone będą referaty zakwalifikowane przez Komitet Programowy. Przewidywany czas na prezentację referatu – 15 minut. Po wygłoszonym referacie przewidywana jest dyskusja.
Obradom plenarnym towarzyszyć będzie wystawa rozwiązań informatycznych oferowanych przez śląskie przedsiębiorstwa informatyczne oraz podmioty branży B+R.

ZGŁOSZENIA UDZIAŁU
Zgłoszenie uczestnictwa należy przesłać do dnia 10.11.2014 r. na KARCIE ZGŁOSZENIA UDZIAŁU (w załączeniu, również do pobrania na stronie internetowej www.emag.pl), na adres: Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice fax: 32 2007 703, e-mail: k.pleszak@emag.pl.
Pełne wersje referatów prosimy przesłać w formie elektronicznej na adres
e-mailowy: w.cichon@emag.pl do 15.10.2014 r., korzystając z formularza KARTA ZGŁOSZENIA REFERATU (w załączeniu, do pobrania również na stronie internetowej www.emag.pl w zakładce Konferencje).

Wszystkie referaty zostaną wydane w materiałach konferencyjnych na nośniku elektronicznym, natomiast ich streszczenia ukażą się w formie drukowanej. Warunkiem publikacji jest dokonanie opłaty konferencyjnej. Opłata za wygłoszenie referatu wynosi 330 zł + VAT i obejmuje materiały konferencyjne jako:

  • wydrukowane streszczenia,
  • pełne wersje w formie elektronicznej,
  • monografię – wysłaną uczestnikom do końca marca 2015 r.

Monografia (recenzowana i punktowana – 4 pkt.) zawierać będzie wybrane przez Komitet Programowy referaty, a ukaże się w I kwartale 2015 r.

Opłaty związanej z wygłoszeniem referatu prosimy dokonać do dnia 10.11.2014 r. na konto:

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG Bank ING BANK ŚLĄSKI O/REGIONALNY w KATOWICACH Nr rachunku 68 1050 1214 1000 0007 0000 5010

Tytułem ICTECH 2014 + nazwisko, nazwa instytucji

Do 31.10.2014 r. – decyzja o przyjęciu referatów

Do 10.11.2014 r. – nadsyłanie ostatecznych wersji referatów oraz dokonanie opłaty związanej z udziałem w Konferencji

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU PROGRAMOWEGO

prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski (Dziekan Wydziału Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)

dr inż.  Piotr Wojtas (Dyrektor Instytut Technik Innowacyjnych EMAG)

SEKRETARZE KOMITETU ORGANIZACYJNEGO

dr Karina Cicha (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)Waldemar Cichoń (Instytut Technik Innowacyjnych EMAG)

KONTAKT Z ORGANIZATORAMI

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice, e-mail:karina.cicha@ue.katowice.pl
tel. 32 257 79 65

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice; e-mail: w.cichon@emag.pl

tel.: 32 20 07 574, faks: 32 20 07 703

 

POBIERZ

AGENDA W FORMACIE PDF
KARTA ZGŁOSZENIA REFERATU
KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU

Współpraca z Klastrem IT ze Szczecina

W dniu 15 września br. podpisana została umowa o współpracy ze Stowarzyszeniem Klaster ICT Pomorze Zachodnie, koordynatorem Klastra IT w Szczecinie.

 

 

 

Współpraca obejmie przede wszystkim realizację wspólnych projektów B+R związanych z technologiami informatycznymi, a także organizowanie okresowej wymiany pracowników i studentów pomiędzy instytutami i uczelniami a przedsiębiorcami wchodzącymi w skład Śląskiego Klastra ICT i Klastra IT.

Firmy szczecińskiego klastra współpracują już od 2007 roku, a sam klaster sformalizował swoją działalność w 2011 r. Obecnie zrzesza 70 firm z województwa zachodniopomorskiego. Członkowie klastra prowadzą działalność w różnych sektorach branży informatycznej: oprogramowania, multimediów, sieci telekomunikacyjnych oraz outsourcingu IT.

Strona klastra:

http://www.klaster.it/pl/