Składki

Działając z upoważnienia Centrum Naukowo-Przemysłowego ICT S.A., na podstawie par. 8 Regulaminu Śląskiego Klastra ICT wprowadza się następujące wysokości i zasady płatności wpisowego i składek.

1.Wysokość składki rocznej zależy od przychodów bilansowych brutto w poprzednim roku finansowym. Ustala się następujące grupy składkowe:

Grupa Przychody (zł) Składka roczna
A Poniżej 1 mln 600 zł
B Od 1 mln do 2 mln 1 200 zł
C Od 2 mln do 5 mln 2 200 zł
D Od 5 mln do 10 mln 4 200 zł
E Powyżej 10 mln 8 000 zł

2. Jednorazowa opłata wpisowa wynosi 300 zł.

3. Członkowie Klastra – jednostki finansów publicznych są zwolnieni ze składek.

4. Składki jednostek naukowych nie będących jednostkami finansów publicznych są obniżone do poziomu 50%

5. Podmioty wstępujące do Klastra lub rezygnujące z uczestnictwa w nim płacą składki członkowskie proporcjonalne do okresu przynależności. Za datę wstąpienia do klastra przyjmuje się datę zawarcia umowy o współpracy w ramach Śląskiego Klastra ICT a za datę rezygnacji z członkostwa dzień w którym pisemna rezygnacja wpłynęła do Centrum Naukowo-Przemysłowego ICT S.A.

6. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek zainteresowanego, Rada Klastra może na czas określony obniżyć wysokość składki lub zmienić terminy płatności (rozłożyć na raty).

7. Członkowie Klastra, którzy wstąpili do Klastra do końca 2015 r. są zwolnieni ze składek członkowskich w roku 2016.

Pobierz uchwałę Rady Śląskiego Klastra ICT z 26.01.2016 r.

Uchwała Rady Klastra 20160126