PO IR – wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Wkrótce rozpocznie się kolejny konkurs w Programie Inteligentny Rozwój (PO IR). O wsparcie będą mogły ubiegać się firmy, które chcą zainwestować w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych (B+R). Do wzięcia jest 460 mln zł. Nabór wniosków potrwa od 1 września do 30 października 2015 r. Na dofinansowanie mogą liczyć inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, które będą służyć do prowadzenia prac B+R w przedsiębiorstwie.

Koordynator klastra pomoże uczestnikom klastra zainteresowanym udziałem w konkursie w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie  Szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się z naszym biurem.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Proces oceny projektu liczony od dnia następującego po dniu zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie do czasu opublikowania listy wszystkich projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów rekomendowanych do dofinansowania, trwa ok. 90 dni roboczych.

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Gospodarki
Departament Wdrażania Programów Operacyjnych
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy składać w formie papierowej i elektronicznej (skany dokumentacji aplikacyjnej w pdf) bezpośrednio w siedzibie Ministerstwa Gospodarki (MG), w dni pracy instytucji, w godz. 8.15-16.15 albo przesłać pocztą lub kurierem na adres MG z dopiskiem:

Wniosek w ramach Działania 2.1 PO IR.

Dla wniosków przesyłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu wniosku uważa się dzień rejestracji ww. dokumentacji w kancelarii Ministerstwa.

Kto może składać wnioski?

Działanie 2.1 skierowane jest do przedsiębiorstw.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie będzie udzielane przedsiębiorcom na projekty inwestycyjne związane z tworzeniem lub rozwojem centrów badawczo-rozwojowych.

Przez inwestycję typu centrum badawczo-rozwojowe należy rozumieć jednostkę organizacyjną lub wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę rozpoczynającą lub rozwijającą działalność, której głównym zadaniem jest prowadzenie przez wykwalifikowaną kadrę badań naukowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach oraz z wykorzystaniem infrastruktury badawczo-rozwojowej.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Wsparcie przyznawane jest na wydatki kwalifikowane w podziale na rodzaje pomocy: pomoc regionalną (od 10 % do 70 %), pomoc na prace rozwojowe (od 25 % do 45 %), pomoc de minimis (od 25 % do 45 %). Uzyskana pomoc de minimis w okresie bieżącego roku i dwóch poprzednich lat podatkowych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200.000 euro, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze drogowego transportu towarów – 100.000 euro.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów dla niniejszej rundy aplikacyjnej wynosi 460 000 000 zł, w tym 44 749 197,00 zł dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim oraz  dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy w przypadku negatywnej oceny jego projektu przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z ustawą o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, z późn. zm.).

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 2.1 PO IR można przesyłać na adres e-mail: POIR@mg.gov.pl
lub zgłaszać pod numerem telefonu .

Linki

Ogłoszenie o konkursie na stronie Ministerstwa Gospodarki

Źródło: funduszeeuropejskie.gov.pl