Koordynator Klastra

logotyp_final_500px[ict logo]

 

Centrum Naukowo – Przemysłowe ICT S.A.. jest firmą doradczo – wdrożeniową ukierunkowaną na realizację przedsięwzięć z obszaru systemów informacyjnych i telekomunikacyjnych. Centrum jest jednocześnie koordynatorem Śląskiego Klastra ICT, dzięki czemu potencjał realizacyjny jakim dysponuje znacznie przewyższa możliwości zatrudnionego w nim zespołu specjalistów.

Organizacja i realizacja wspólnych projektów badawczo – rozwojowych w których uczestniczą przedsiębiorstwa i jednostki badawcze

Jest to efektywny i sprawdzony model realizacji dużych projektów inwestycyjnych o charakterze rozwojowym, a zwłaszcza ich fazy prekomercyjnej, minimalizujący związane z nimi ryzyko biznesowe.

Kompleksowe organizowanie projektów rozwojowych i inwestycyjnych dofinansowywanych ze środków unijnych i innych źródeł oraz opracowywanie odpowiedniej dokumentacji aplikacyjnej:

 • Poszukiwanie partnerów biznesowych i naukowych, zgodnie z wybranym modelem projektu i koordynowanie ich współpracy nad dokumentacją aplikacyjną;

 • Montaż finansowy projektu;

 • Opracowywanie wniosków, studiów wykonalności, biznes planów, harmonogramów rzeczowo – finansowych i innych dokumentów składających się na dokumentację aplikacyjną projektów;

 • Monitorowanie procesu oceny projektu przez instytucję finansującą.

Doradztwo w zakresie zarządzania i administrowania projektem (pełnienie funkcji inżyniera projektu), obejmujące:

 • Organizację struktury zarządczej projektu zgodnie z przyjętymi standardami (np. PRINCE 2) i najlepszymi praktykami;

 • Zarządzanie administracyjne i finansowe projektem, zgodnie z odpowiednimi przepisami;

 • Opracowywanie dokumentacji przetargowych (specyfikacje istotnych warunków zamówienia, szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia);

 • Opracowywanie i walidacja dokumentacji administracyjnej i finansowej projektu (raporty, wnioski o płatność);

 • Współpraca w kontaktach z instytucją finansującą projekt;

 • Szkolenia w zakresie zarządzania i rozliczania projektu;

 • Kompleksowe zarządzanie projektem na zlecenie jego beneficjenta;

 • Audyty projektów.

Opracowywanie analiz procesów biznesowych organizacji i przeprowadzanie warsztatów dla kadry zarządzającej, obejmujące:

 • Opracowanie map procesów dla poszczególnych obszarów biznesowych oraz analizy procesów zarządczych;

 • Opracowanie analizy procesów operacyjnych;

 • Opracowanie analizy procesów wsparcia.

Implementowanie i wdrażanie:

 • Systemów zarządzania ciągłością działania zgodnych z normami BS 25999 – ISO 22301;

 • Systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnych z normą ISO 27001;

z wykorzystaniem szkieletowego systemu zarządzania ciągłością działania i bezpieczeństwem informacji OSCAD – więcej informacji www.oscad.pl

oscad logo

Kontakt:

Centrum Naukowo – Przemysłowe ICT S.A.
ul. Karoliny 4, 40-186 Katowice
tel.: 32 200 00 66.

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy
KRS:    0000572053
REGON:    241491563
NIP:    5472116451
Kapitał zakładowy: 105 000 zł (wpłacony w całości)