Standardy zarządzania

W  grudniu 2014 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała Standardy zarządzania klastrem. Prace nad dokumentem trwały od października, a w listopadzie 2014 r. Śląski Klaster ICT uczestniczył w warsztatach mających na celu konsultacje standardów. Powstałe opracowanie określa pożądane cechy zarządzania i funkcjonowania klastrów uwzględniające m. in. najlepsze praktyki działalności klastrów w Polsce i za granicą.

Równocześnie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opracowała Narzędzie do autoewaluacji, które pozwala koordynatorowi ocenić swoje mocne i słabsze strony. Obecnie Śląski Klaster ICT przygotowuje się do przeprowadzenia autoewaluacji.

Warto zapoznać się także następującymi dokumentami:

  • Analiza diagnostyczna zwierająca informacje na temat genezy, uwarunkowań i celów opracowania Standardów,
  • Raport z konsultacji społecznych  prezentujący proces przygotowania i uzgadniania wypracowanej przez ekspertów wersji Standardów ze środowiskiem klastrowym, przedsiębiorcami, partnerami społecznymi oraz przedstawicielami administracji