Regulamin

Najważniejszym dokumentem obowiązującym uczestników klastra jest Regulamin. Uzupełnienie regulaminu stanowi Kodeks Etyczny, który można Kodeks_etyczny_klastra.

REGULAMIN ŚLĄSKIEGO KLASTRA ICT (12.10.2015)

Śląski Klaster ICT został powołany przez podmioty związane z branżą ICT mające swoje siedziby na terenie RP. Jako związek firm i organizacji nie posiada on osobowości prawnej. Klaster jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Uczestnikiem może zostać każda firma i instytucja branży informatycznej zarejestrowana i działająca na terenie kraju. Zasady przystępowania do klastra i występowania z klastra zawarto w niniejszym regulamin

§1

Informacje ogólne.

 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

Klastrze – należy przez to rozumieć Śląski Klaster ICT,

Uczestniku – należy przez to rozumieć członka Śląskiego Klastra ICT.

 1. Pełna nazwa Klastra brzmi: Śląski Klaster ICT.
 2. Klaster został powołany na zebraniu założycielskim w dniu 28.12.2009.

§2
Cel działalności.

 1. Klaster został powołany aby wspierać rozwój przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP w szczególności poprzez:
 • Nawiązywanie współpracy z polskimi i zagranicznymi organizacjami biznesowymi, klastrami, przedsiębiorcami, oraz jednostkami naukowymi,
 • Pomoc w zwiększaniu konkurencyjności, w szczególności przez podnoszenie poziomu innowacyjności.
 • Pozyskiwanie nowych rynków przez podmioty działające w Klastrze dzięki ich współpracy w zakresie wymiany wiedzy, transferu technologii oraz komercjalizacji wyników prac badawczo – rozwojowych i wspólnym tworzeniu innowacyjnych usług i produktów.
 • Realizację wspólnych projektów rozwojowych, inwestycyjnych i wdrożeniowych,
 • Wspólne pozyskiwanie dotacji i kapitału,
 • Inicjowanie współpracy z władzami,
 • Wspólny udział w przetargach,
 • Budowę marki, ułatwiając funkcjonowanie uczestników Klastra na rynku,
 • Wszelkie inne inicjatywy mające na celu rozwój Klastra i jego członków.
 • Poprawa rentowności przedsiębiorstw wchodzących w skład Klastra, dzięki obniżce kosztów dostępu do zasobów informacyjnych i rzeczowych.

§ 3

Struktura klastra

 1. Koordynatorem Klastra jest Centrum Naukowo-Przemysłowe ICT S.A. wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000572053, posługujące się numerami NIP: 547-211-64-51, Regon: 241491563, z siedzibą w Katowicach (40-186), ul. Karoliny 4
 2. Koordynator utrzymuje struktury niezbędne do koordynowania działalności Klastra: Biuro Rozwoju Klastra, Biuro Współpracy Ponadregionalnej, Centrum Komercjalizacji Technologii.
 3. Do zadań Koordynatora klastra należy:

a) informowanie uczestników Klastra o bieżących działaniach podejmowanych w ramach Klastra za pośrednictwem witryny internetowej, newslettera, lub korespondencji e-mail,

b) reprezentowanie Klastra w projektach realizowanych przez Klaster w szczególności związanych z projektami dofinansowywanymi ze środków unijnych

c) reprezentacja środowiska informatycznego wobec władz,

d) identyfikacja możliwości rozwoju i pojawiających się problemów,

e) nawiązywanie i organizowanie współpracy z ośrodkami naukowymi, przedsiębiorstwami oraz organizacjami otoczenia biznesu,

f) opracowanie zasad organizacji Klastra i współdziałania podmiotów w jego obszarze,

g) opracowanie mechanizmów wymiany informacji niezbędnej przy współdziałaniu Uczestników,

h) wypracowanie mechanizmów gromadzenia i propagowania wiedzy ułatwiającej współdziałanie przedsiębiorstw,

i) wypracowanie zasad i narzędzi ułatwiających integrację wokół wspólnych działań biznesowych (tworzenie wspólnych produktów),

k) propagowanie integracji wokół wspólnych działań biznesowych (tworzenie wspólnych produktów),

l) wdrożenie mechanizmów wymiany informacji i gromadzenia wiedzy o których mowa w punktach g), h), oraz i),

m) przyjmowanie i usuwanie członków Klastra,

n) działania promocyjne na rzecz uczestników Klastra

4. Koordynator może, w celu wsparcia rozwoju bieżącej działalności, powoływać zespoły doradczo-programowe Śląskiego Klastra ICT

5. Akceptując niniejszy regulamin członek Klastra udziela koordynatorowi pełnomocnictwa w relacjach z podmiotami trzecimi, w szczególności z zakresie wskazanym w § 3 ust. 3b i c Regulaminu.

§4
Podejmowanie decyzji

 1. Koordynator Klastra jest zobowiązany do stworzenia mechanizmów wymiany informacji umożliwiających uzyskanie wpływu na podejmowane decyzje przez uczestników Klastra.
 2. Organem zarządzającym Klastrem jest jego Koordynator. W kwestiach nakładających na uczestników Klastra dodatkowe obowiązki (poza przewidzianymi regulaminem) obowiązuje zasada konsensusu.

§5
Zebranie uczestników i Rada klastra

 1. Koordynator Klastra zwołuje Zebranie uczestników z własnej inicjatywy lub na wniosek znaczącej części uczestników.
 2. Zebranie Uczestników powołuje zwykłą większością głosów Radę Klastra. Do podjęcia decyzji o powołaniu lub zmianie Rady Klastra wymagana jest obecność przedstawicieli 50 % uczestników Klastra.
 3. Koordynator ma prawo wyznaczenia w składzie Rady jednego przedstawiciela.
 4. Rada Klastra jest organem doradczym dla Koordynatora Klastra. Składa się ona z minimum trzech członków. Kadencja Rady trwa 4 lata. Rada jest wybierana na pierwszym zebraniu klastra po upływie kadencji.
 5. Pierwszy skład Rady Klastra proponuje Koordynator.

§6
Członkostwo w Klastrze

 1. Uczestnikiem Klastra może być każdy podmiot gospodarczy lub inna jednostka związana z branżą ICT, po spełnieniu wymogów określonych w pkt 2 niniejszego paragrafu.
 2. Aby zostać uczestnikiem Klastra należy:
 • złożyć wypełnioną Deklarację Członkowską,
 • zaakceptować Regulamin Klastra,
 • uzyskać akceptację Koordynatora Klastra.
 1. Uczestnik może zostać usunięty z Klastra przez Koordynatora z powodu:
 • nie płacenia składek,
 • złożenia pisemnej rezygnacji z uczestnictwa w Klastrze,
 • rażącego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu
 1. Jednostki administracji samorządowej i placówki naukowe mogą uczestniczyć w pracach klastra jako członkowie wspierający na zasadach jednostek finansów publicznych

§7
Prawa i obowiązki uczestnika Klastra.

 1. Wszyscy Uczestnicy Klastra mają obowiązek:
 • Przestrzegać Regulaminu Klastra,
 • Dochować poufności w zakresie tajemnic handlowych i informacji niejawnych uzyskanych dzięki uczestnictwu w Klastrze,
 • Uczestniczyć w organizowanych spotkaniach,
 • Przestrzegać ustaleń podjętych na wspólnych spotkaniach,
 • Promować Klaster i podejmowane przez niego działania i inicjatywy
 1. Wszyscy Uczestnicy Klastra mają prawo:
 • Samodzielnie organizować grupy robocze i projekty z innymi uczestnikami,
 • Wykorzystywać logo i nazwę Klastra na swoich materiałach promocyjnych,
 • Mieć dostęp do wszystkich informacji skierowanych do wszystkich uczestników Klastra,
 • Do promocji na stronach Klastra;
 • Dostępu do baz informacji przygotowywanych dla uczestników Klastra;
 • Korzystania na ogólnych warunkach ze służb pracujących na rzecz Klastra;
 • Uczestniczenia we wspólnych przedsięwzięciach marketingowych;
 • Brania udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących całego Klastra;
 • Uczestniczenia w innych inicjatywach klastra

§8
Finansowanie Klastra.

 1. Klaster nie został powołany w celu osiągania zysku,
 2. Działalność operacyjna Klastra jest finansowana przez jego uczestników, ze środków przez niego wypracowanych oraz ze środków dofinansowania pozyskiwanych z innych źródeł.
 3. Uczestnicy finansują Klaster poprzez:

a) Obowiązkowe składki wpłacane na rzecz Stowarzyszenia wg stawek indywidualnie negocjowanych z Koordynatorem Klastra. W szczególnych przypadkach Koordynator może zwolnić uczestnika na czas określony z opłacania składek.

b) prowadzenie nieodpłatnych świadczeń na rzecz klastra

4. Jednostki finansów publicznych i organizacje non-profit zwolnione są ze składek na rzecz Klastra

§9
Postanowienia końcowe.

 1. Zmiany w regulaminie Klastra proponuje Koordynator i przedstawia do akceptacji Radzie Klastra.
 2. Akceptacja niniejszego regulaminu przez uczestnika nie oznacza zobowiązań finansowych z wyjątkiem składek określonych w § 8 pkt 3 niniejszego Regulaminu.

Pobierz regulamin w pliku pdf.