Historia Klastra

Od Śląskiego Klastra eBiznesu do Śląskiego Klastra ICT

1999 – początki współpracy firm tworzących Śląski Klaster eBiznesu
2009 – formalne utworzenie Śląskiego Klastra eBiznesu
2010 – utworzenie Centrum Naukowo – Przemysłowego SEMTECH
2012 – przeniesienie siedziby do Katowic
2013 – Projekt Rozwój Śląskiego Klastra e-Biznesu i przekształcenie go  w Śląski Klaster ICT

Zmiany formalne:

  • Zmiana nazwy klastra: Śląski Klaster ICT
  • Zmiana nazwy koordynatora klastra: Centrum Naukowo – Przemysłowe ICT
  • Przeniesienie siedziby koordynatora klastra z Bielska Białej do Katowic

Cel zmian:

  • Rozszerzenie zakresu działalności klastra na cały obszar ICT
  • Rozwinięcie zakresu terytorialnego działania klastra z klastra lokalnego na klaster regionalny z udziałem wybranych uczestników spoza województwa śląskiego

Działalność klastra została zapoczątkowana w roku 1999 w Bielsku-Białej, a jej formalizacja nastąpiła w grudniu 2009 wraz z rejestracją podmiotu pełniącego rolę koordynatora (Inkubator Przedsiębiorczości „Strażacka”) oraz podpisaniem pierwszych umów z uczestnikami. Klaster prowadził działalność informacyjną, edukacyjną oraz doradczą skupiając przedsiębiorców związanych z prowadzeniem biznesu w Internecie. W roku 2009 klaster rozpoczął działania informacyjne związane z możliwością dofinansowania projektów z działań 8.1 i 8.2 POIG. Szacujemy, że w latach 1999-2010 klaster przyczynił się do powstania w Bielsku-Białej co najmniej dwustu miejsc pracy w prywatnych firmach dla wysoko wykwalifikowanych pracowników, a umiejętności nabyte przez te osoby przyczyniły się do rozwoju wielu nowych firm z obszaru nowoczesnych technologii.
Mimo nieuzyskania dofinansowania z działania 1.3 RPO WSL Inkubator Przedsiębiorczości „Strażacka” animował działalność klastra organizując spotkania jego uczestników i aktywnie promował klaster na imprezach o znaczeniu krajowym i międzynarodowym włączając się także w działania o charakterze strategicznym:

  • listopad 2010 – udział w międzynarodowej konferencji „Polityka wsparcia klastrów i sieci współpracy” w Katowicach. Celem konferencji było zintegrowanie środowisk nauki, badań, przemysłu oraz samorządów,
  • marzec 2011 – udział w spotkaniu klastrów dotyczącym projektu „Polskie klastry i polityka klastrowa” realizowanego przez PARP w UM WSL. Celem projektu jest podniesienie umiejętności i poszerzenie praktycznej wiedzy koordynatorów i podmiotów działających w klastrach, oraz poszerzenie wiedzy o istniejących klastrach w Polsce i ich osiągnięciach,
  • maj 2011 – udział w konferencji „Klastry na Śląsku – możliwości rozwoju i najlepsze praktyki” w Katowicach, organizowanej w ramach przedsięwzięcia PARP „Polskie klastry i polityka klastrowa”. Równolegle z konferencją odbywały się targi, na których Śląski Klaster eBiznesu posiadał własne stanowisko i prezentował swoją działalność. Dystrybuowane były broszury promujące członków klastra,
  • listopad 2011 – udział w Panelu Ekspertów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w ramach badania ewaluacyjnego „Ocena wsparcia działalności innowacyjnej w ramach RPO WSL”. Klaster prowadzi działalność informacyjną, edukacyjną oraz doradczą skupiając przedsiębiorców związanych z prowadzeniem biznesu w Internecie.
  • W 2012 r. siedziba Klastra została przeniesiona do Katowic, a sam Klaster uzyskuje nowa nazwę w aspekcie rozszerzenia jego składu i zakresu działania