O Klastrze

Śląski Klaster ICT jest jedną z najprężniej działających, oddolnych inicjatyw wspierających rozwój e-usług w administracji, biznesie i ochronie zdrowia oraz komercjalizację wyników prac B+R. Specjalizuje się także w zagadnieniach związanych z ciągłością działania i bezpieczeństwem informacji.

Korzyści uczestnictwa w Śląskim Klastrze ICT

Niewątpliwie jedną z największych korzyści z uczestnictwa w klastrze jest ułatwienie współpracy między uczestnikami. Każdy podmiot ma możliwość łatwego nawiązania trwałego lub tworzonego dla potrzeb realizacji projektów partnerstwa z innymi podmiotami tworzącymi strukturę Klastra. Organizacja Klastra nie tylko umożliwia, ale również zachęca do szeroko rozumianego networkingu. Kluczową rolę odgrywają w takiej sytuacji takie elementy, jak reputacja, uznanie, wzajemne zaufanie, wspólna płaszczyzna dyskusji, co znacząco ułatwia prowadzenie działalności i współpracę w ramach potrójnej helisy. Taka działalność, jak pokazują doświadczenia krajów Zachodniej Europy i USA, owocuje m.in.: oszczędnością czasu, obniżeniem kosztów, podnoszeniem innowacyjności i konkurencyjności, szybkim dostępem do informacji oraz zmniejszeniem ryzyka.

Współpraca

Najbardziej praktycznym przykładem współpracy są interdyscyplinarne projekty rozwojowe. Współpraca z jednostkami naukowymi stwarza szansę inicjowania projektów badawczo-rozwojowych w obszarach największego zainteresowania przedsiębiorstw czyli możliwość generowania i zdobywania wiedzy w najbardziej nowoczesnych i zaawansowanych dziedzinach ICT. Usprawniony transfer technologii z sektora nauki do firm umożliwia szybką komercjalizację wyników badań i wprowadzenie nowych produktów i usług na rynek. Wspólne projekty mają dodatkowo większe szanse na pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania (przede wszystkim funduszy europejskich), gdzie dodatkowo premiowana jest współpraca partnerów z różnych sektorów.

Klaster jako grupa powiązań różnych podmiotów może liczyć na wsparcie swoich działań ze środków europejskich i krajowych. Przykładem mogą być programy poprzedniej perspektywy finansowej: Regionalne Programy Operacyjne, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, jak i propozycje konkursów w nowej perspektywie 2014-2020. Pozwalają one na dofinansowanie inwestycji, której celem jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności uczestników Klastra.

Działania w ramach Klastra już w krótkim okresie przynoszą korzyści w postaci zdobycia informacji o otoczeniu sektora, rozpoznania możliwości rozwoju, a także nowego miejsca spotkań z obecnymi i potencjalnymi partnerami biznesowymi. Uczestnik klastra ma możliwość korzystania z usług ekspertów współpracujących z Klastrem, pochodzących m.in.: ze środowisk biznesowych i akademickich. Dostępne wsparcie może obejmować doradztwo w zakresie prawa, marketingu, nowych technologii oraz innych dziedzin. Eksperci Klastra mogą także służyć pomocą w zakresie pozyskiwania środków unijnych (możliwość sfinansowania konkretnego przedsięwzięcia, wymagania formalne i merytoryczne, poszukiwanie partnerów do projektu itd.). Uczestnicy Klastra mogą korzystać z preferencyjnych warunków współpracy z doradcami. Trzeba mieć na uwadze, że intensyfikacja korzyści zależy nie tylko od działań Koordynatora Klastra, ale także od zaangażowania każdego z uczestników.

Promocja

Działanie w Klastrze daje swoim uczestnikom okazję do promocji ich działalności, nie tylko na forum Klastra, ale także na rynku regionalnym i ponadregionalnym. Współpraca w ramach Klastra pozwala zatem na znalezienie właściwego partnera biznesowego. Ponadto, Klaster umożliwia prowadzenie skutecznego lobbingu na rzecz jego uczestników, zwłaszcza przedsiębiorców, którzy mają możliwość wspólnego występowania o swoje interesy w jego ramach.

Kooperacja różnych partnerów w ramach Klastra umożliwia realizację przedsięwzięć, które nie byłyby możliwe bez utworzenia sformalizowanej grupy współpracy. Działając wspólnie firmy mogą skuteczniej oddziaływać na otoczenie, w tym na instytucje edukacyjne, władze lokalne lub regionalne – realizowane przez nie działania i strategie, kierunki wydatkowania funduszy publicznych, inwestycje w infrastrukturę itp. Identyfikacja wspólnego interesu i utworzenie przez uczestników Klastra grupy nacisku znacząco zwiększa szanse na uzyskanie oczekiwanej zmiany, niż w przypadku działań indywidualnych.

Rozwijający się Klaster staje się również atrakcyjnym rynkiem pracy przyciągającym wykwalifikowanych pracowników i absolwentów. Stanowi to wymierną korzyść dla pojedynczych przedsiębiorstw – poprzez niższe koszty pozyskiwania i szkolenia nowych pracowników.