Nowy konkurs w PO PC

W dniu 27 października 2015 r. został ogłoszony kolejny konkurs dla działania 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Polska Cyfrowa (PO PC). Zostaną w nim dofinansowane najlepsze projekty dotyczące e-usług dla obywateli i przedsiębiorców.

Kto może składać wnioski?

– jednostki administracji rządowej,
– podmioty podległe jednostkom administracji rządowej lub przez nie nadzorowane (z wyłączeniem podmiotów wskazanych niżej jako potencjalni partnerzy),
– sądy i jednostki prokuratury,

Jako partnerzy ww. wnioskodawców mogą występować podmioty wskazane powyżej jako wnioskodawcy oraz przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, jednostki naukowe lub podmioty lecznicze, dla których podmiotem tworzącym jest minister lub publiczna uczelnia medyczna.

Wnioski będzie można składać od 1 grudnia 2015 r. do 29 lutego 2016 r.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu dopuszcza się następujące typy projektów:

  • Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C);
  • Tworzenie lub rozwój usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych.

Kryteria wyboru projektów

Ocena wniosków będzie dokonywana w oparciu o kryteria wyboru zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POPC. Aby wniosek mógł zostać pozytywnie oceniony musi spełnić wszystkie kryteria formalne (PDF 193 KB), a następnie w ocenie merytorycznej spełnić wszystkie kryteria obligatoryjne (PDF 434 KB) oceniane metodą „tak/nie” oraz uzyskać nie mniej niż 30,00 punktów (stanowiących 30 % możliwych do uzyskania punktów) oraz uzyskał odsetek punktów (obliczany w odniesieniu do maksymalnej liczby punktów dla danego typu projektu) plasujący projekt na takim miejscu listy rankingowej, który umożliwia sfinansowanie projektu w ramach przeznaczonej na konkurs alokacji.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalne dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych Projektu, z czego 84,63% stanowią środki UE (EFRR) a 15,37% to współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 1 420 000 000,00 PLN