Nowa formuła wsparcia przedsiębiorców w pracach B+R

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nowy nabór na dofinansowanie projektów celowych. W pionierskiej formule konkursu, w której NCBR zobowiązuje się do oceny projektów w ciągu  60 dni, przedsiębiorcy mogą starać się o łączną kwotę 90 mln zł.

Nauka i innowacyjna gospodarka w Polsce w ostatnich latach pozyskały niezwykle ważne wsparcie ze środków programów operacyjnych. Możliwości interwencji publicznej na rzecz sektora B+R, ukierunkowanej na potrzeby gospodarki, zostały rozszerzone w szczególności dzięki środkom Programu Innowacyjna Gospodarka. Tylko w latach 2012-2013 Centrum wypłaciło aż 6 miliardów złotych beneficjentom trzech wdrażanych programów operacyjnych. Centrum już po raz drugi przeprowadzi konkurs w ramach działania 1.4 na projekty celowe, ale tym razem diametralnie zostanie skrócony czas wydania decyzji o dofinansowaniu projektu do 60 dni. Osiągnięcie tak krótkiego czasu będzie możliwe dzięki uproszczeniu dokumentacji konkursowej oraz dokonaniu zmian w procedurze oceny projektów sygnalizowanych przez przedsiębiorców.

NCBR systematycznie udoskonala sposoby wsparcia innowacyjności opartej na badaniach naukowych z programów unijnych. Środki z PO IG wykorzystywane przez NCBR stanowią jeden z głównych filarów rozwoju nowych technologii. Są one tym skuteczniej wydawane im szybciej podejmowane są decyzje o finansowaniu projektu. Skrócenie czasu do wydania decyzji do 60 dni jest tym na co czekali przedsiębiorcy, a nasz pilotażowy konkurs powinien stać się wyznacznikiem dla przyszłych konkursów ogłaszanych w nadchodzącej perspektywie finansowej UE  – powiedział prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor NCBR.

Warunkiem przyznania dotacji jest zobowiązanie beneficjenta lub jego partnera (w przypadku projektów partnerskich) do wdrożenia wyników uzyskanych w efekcie realizacji prac B+R. Wsparcie na dla przedsiębiorców udzielone zostanie na realizację projektów z zakresu, wysokich i średnich technologii. W nowym konkursie premiowane będą także projekty z wkładem własnym większym od wkładu wymaganego na podstawie przepisów dotyczących przyznawania pomocy publicznej.

Konkurs, realizowany w ramach działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, przeznaczony jest na część badawczą projektu celowego (badania przemysłowe lub prace rozwojowe). Alokacja na konkursu wynosi 21,3 mln euro (prawie 90 mln złotych). Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców w tym konkursie NCBR przeznaczyło 54  mln złotych oraz 36 mln złotych dla dużych.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych  w projekcie wynosi 1 mln złotych. Maksymalna kwota wsparcia na badania przemysłowe i prace rozwojowe dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt musi być niższa niż równowartość 10 mln euro (równowartość w złotych) – jeżeli koszty kwalifikowane badań przemysłowych stanowią więcej niż połowę całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu, lub 7,5 mln euro w pozostałych przypadkach.

Więcej informacji na stronie konkursu.

Źródło: NCBiR

Dodaj komentarz