Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.1 Programu Polska Cyfrowa 2014-2020

Pierwszy konkurs z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 został ogłoszony 30 grudnia 2014 r.  Jego budżet to ponad 900 mln zł. W Działaniu 2.1. PO PC Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych wspierane będą projekty związane z tworzeniem systemów informatycznych, które dostarczają e-usługi zarówno dla obywateli, jak i dla przedsiębiorców. 

Termin naboru wniosków

Wnioski w konkursie na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych należy składać w terminie od 27 lutego 2015 r. do 4 maja 2015 r. Koordynator klastra pomoże uczestnikom klastra zainteresowanym udziałem w konkursie w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz w pozyskaniu odpowiednich partnerów do projektu. Szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się z naszym biurem.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przewidywany czas rozstrzygnięcia konkursu to sierpień 2015 r.

Miejsce składania wniosków

W przypadku składania wniosku o dofinansowanie projektu w formie elektronicznej należy wykorzystać formularz wniosku, który będzie dostępny w katalogu usług publicznych na platformie ePUAP oraz za pośrednictwem strony internetowej Władzy Wdrażającej Programy Europejskie Link prowadzi do serwisu zewnętrznego i przesłać wniosek wraz z załącznikami na adres elektronicznej skrzynki podawczej Władzy Wdrażającej Programy Europejskie: /2yki7sk30g/nabory21popc

Wnioski w formie papierowej, wraz z wersją zapisaną na nośniku elektronicznym,  należy składać osobiście lub przesyłką rejestrowaną w biurze podawczym pod adresem:

Władza Wdrażająca Programy Europejskie
ul. Syreny 23, 01-150 Warszawa
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15

Sposób składania wniosków

Do przygotowania wniosku o dofinansowanie będzie służył elektroniczny formularz wniosków zamieszczony na platformie ePUAP Link prowadzi do serwisu zewnętrznego.

Wnioskodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej lub w formie papierowej, zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie, stanowiącą jeden z załączników do regulaminu konkursu.

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu są:

  • jednostki administracji rządowej,
  • podmioty podległe jednostkom administracji rządowej lub przez nie nadzorowane  (z wyłączeniem podmiotów wskazanych niżej jako potencjalni partnerzy),
  • sądy i jednostki prokuratury,
  • partnerstwa uprawnionych wnioskodawców z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami naukowymi lub podmiotami leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest minister lub publiczna uczelnia medyczna.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie będzie udzielane projektom o zasięgu ogólnokrajowym, które przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego 2 Programu Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. W ramach konkursu dopuszcza się następujące typy projektów:

  • Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C),
  • Tworzenie lub rozwój usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych.

Kryteria wyboru projektów

Ocena wniosków będzie dokonywana w oparciu o kryteria wyboru zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POPC. Aby wniosek mógł zostać pozytywnie oceniony musi spełnić wszystkie kryteria formalne, a następnie w ocenie merytorycznej spełnić wszystkie kryteria obligatoryjne oceniane metodą „tak/nie” oraz uzyskać poziom punktów uprawniający do wsparcia w ramach dostępnego limitu środków, stanowiący nie mniej niż 30% możliwych do uzyskania punktów dla danego typu projektu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalne dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych projektu, z czego 84,62% stanowią środki UE (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) a 15,38% to współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi  800 000 000,00 PLN (słownie: osiemset milionów złotych) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 145 500 000,00 PLN (słownie: sto czterdzieści pięć milionów pięćset tysięcy złotych) współfinansowania krajowego z budżetu państwa.

Niezbędne dokumenty

Takie dokumenty jak:

  • regulamin konkursu,
  • wzór wniosku o dofinansowanie,
  • wzór umowy o dofinansowanie
  • oraz informacje dotyczące środków odwoławczych przysługujących składającemu wniosek

zostały opublikowane na stronie Władzy Wdrażającej Programy Europejskie Link prowadzi do serwisu zewnętrznego, instytucji odpowiedzialnej za ogłoszenie konkursu i nabór wniosków.

Źródło: Portal Funduszy Europejskich