Konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

Ogłoszono konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.
Celem szczegółowym Działania 1.2 jest wzrost innowacyjności regionu poprzez zwiększenie liczby przedsiębiorstw zaangażowanych w prace B+R, jak również poprawę jakości infrastruktury badawczej wykorzystywanej dla działalności badawczo-rozwojowej.

Najważniejsze informacje w tym zakresie:

Nabór wniosków prowadzony będzie od 28 kwietnia 2017r.

Typy projektów:
1.    Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej.
2.    Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach.

Beneficjenci:
1.    Mikroprzedsiębiorstwa
2.    Małe i Średnie Przedsiębiorstwa
3.    Duże przedsiębiorstwa
(w tym: spółki celowe/spin-off ustanawiane przez publiczne instytucje badawcze oraz przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych, konsorcja przedsiębiorstw i uczelni, konsorcja przedsiębiorstw i instytutów badawczych, porozumienia wyżej wymienionych podmiotów, reprezentowanych przez lidera).

Wsparcie:
Maksymalny poziom dofinansowania: do 80% kosztów kwalifikowanych Projektu. Poziom dofinansowania różni się w zależności od rodzaju udzielonej pomocy i wielkości przedsiębiorstwa.

Szczegółową dokumentację można pobrać pod tym linkiem.

Koordynator Klastra oferuje pomoc w przygotowaniu zgłoszenia przez swoich uczestników. Firmy i  instytucje należące do Śląskiego Klastra ICT, zainteresowane uczestnictwem w konkursie, proszone są o kontakt mailowy na adres: projekty@ict-silesia.pl