Formy wspierania innowacyjności – projekt ustawy przyjęty przez Radę Ministrów

Rada Ministrów przyjęła 7 lipca 2015 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz niektórych innych ustaw. Zmodyfikowane zostały m.in. zasady udzielania kredytu innowacyjnego oraz premii technologicznej, tj. wsparcia adresowanego do firm z sektora MŚP inwestujących w innowacje w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

Przyjęty dokument określa zasady wspierania działalności innowacyjnej poprzez udzielanie kredytu na realizację inwestycji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR). Główne zmiany dotyczą udzielania kredytu na inwestycje technologiczne mikro-, małym oraz średnim przedsiębiorcom. Kredyt będzie udzielany na inwestycje mające na celu wdrożenie nowej technologii w postaci prawa własności przemysłowej, wyników badań przemysłowych, prac rozwojowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej. W związku z tym doprecyzowano także definicję inwestycji technologicznej oraz nowej technologii.

Kredytów technologicznych będą, jak dotychczas, udzielać banki komercyjne. Kredyt będzie mógł zostać częściowo spłacony przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) w formie tzw. premii technologicznej pochodzącej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jej maksymalną wysokość zwiększono z 4 mln zł do 6 mln zł. Wnioski o jej przyznanie będą składane bezpośrednio do BGK, co usprawni proces ich naboru.

Wśród zmian opracowanych przez Ministra Gospodarki znajduje się również rezygnacja z opinii o nowej technologii jako załącznika do wniosku o dofinansowanie. Ma to na celu obniżenie kosztów przygotowania dokumentacji aplikacyjnej.

Ponadto, projekt ustawy uchyla przepis dot. sprawozdawczości związanej z udzielaniem pomocy publicznej dla Centrów Badawczo-Rozwojowych, ponieważ kwestie sprawozdawczości związanej z udzielaniem pomocy publicznej dla tych Centrów zostały uregulowane w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie funduszu innowacyjności

LINK do dokumentu

Źródło: Ministerstwo Gospodarki