Bon na innowacje – zapytanie ofertowe

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, CNP ICT S.A. zaprasza do składania ofert.

Konkurs organizowany jest przez PARP w ramach 2. osi priorytetowej: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I/działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw/poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP. Szczegóły w ogłoszeniu poniżej:

Zapytanie Ofertowe nr 1_12_2015