Umowa o współpracy w dziedzinie klastrów pomiędzy UE a USA

W dniu 22 kwietnia 2015 w Waszyngtonie została podpisana umowa pomiędzy Dyrektoriatem Generalnym ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MSP Unii Europejskiej (DG GROWTH) a Departamentem Handlu USA. Celem umowy jest stymulowanie współpracy pomiędzy klastrami europejskimi i amerykańskimi oraz pomoc w nawiązywaniu  strategicznych partnerstw przez firmy działające w klastrach po obu stronach Atlantyku.

Strony są zdecydowane wspierać innowacyjne klastry, które zarówno w Europie, jak i w USA, uważa się za czynnik napędzający rozwój gospodarczy regionów. Oczekuje się, że wspólne działania, ukierunkowane na klastry, przyczynią się do wzrostu konkurencyjności MSP na globalnym rynku, przyciągnięcia inwestycji zagranicznych i zwiększenia liczby nowych miejsc pracy.

W imieniu KE podpis pod umową złożyła Joanna Drake, Dyrektor komórki organizacyjnej Przedsiębiorczość i MSP w DG GROWTH, natomiast stronę amerykańską reprezentował Bruce Andrews, zastępca Sekretarza ds. Handlu.

Jest to pierwsza umowa tego rodzaju pomiędzy UE a USA, która stanowi kontynuację dotychczasowych wspólnych wysiłków stron na rzecz promowania handlu, inwestycji i innowacji w ramach Transatlantyckiej Rady Ekonomicznej (Transatlantic Economic Council – TEC). Umowa została podpisana w czasie trwania szóstego warsztatu dotyczącego małych i średnich przedsiębiorstw (6th US-EU SME Workshop), zorganizowanego w ramach TEC.

Uzgodniony przez strony zakres współpracy obejmuje m.in.:

  • identyfikowanie obszarów tematycznych interesujących dla obu stron,
  • wymianę informacji i budowanie powiązań pomiędzy European Cluster Collaboration Platform a U.S. Cluster Map and Registry,
  • organizację spotkań mających na celu kojarzenie partnerów, zarówno dla organizacji zarządzających klastrami, jak i dla przedsiębiorstw działających w klastrach,
  • wymianę dobrych praktyk w zakresie polityki klastrowej i instrumentów jej realizacji.

Tak jak w przypadku innych podobnych porozumień zawartych z partnerami zagranicznymi, Komisja Europejska rozpocznie wkrótce organizację wyjazdów i spotkań, które dla europejskich klastrów będą okazją do nawiązania kontaktów z potencjalnymi partnerami z USA.

Źródło: Portal Innowacji