Uniwersytet Śląski w Katowicach

Nazwa instytucji: Uniwersytet Śląski w Katowicach Adres: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice Telefon: +48 32 359 19 56, 32 359 19 57, 32 359 24 00 https://www.us.edu.pl/ e-mail: info@us.edu.pl
Władze uczelni: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk

Uniwersytet Śląski w Katowicach jest jedną z największych uczelni w Polsce. Tworzy ją 12 Wydziałów:

 • Artystyczny;
 • Biologii i Ochrony Środowiska;
 • Etnologii i Nauk o Edycji;
 • Filologiczny;
 • Informatyki i Nauki o Materiałach;
 • Matematyki, Fizyki i Chemii;
 • Nauk o Ziemi;
 • Nauk Społecznych;
 • Pedagogiki i Psychologii;
 • Prawa i Administracji;
 • Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego;
 • Teologiczny.

oraz jednostki międzywydziałowe i ogólnouczelniane.

Uniwersytet Śląski oferuje prawie 72 kierunków studiów i ponad 229 specjalności. Uczelnia kształci obecnie blisko 35 000 studentów, słuchaczy studiów podyplomowych i doktorantów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Wszystkie kierunki objęte są Europejskim Systemem Transferu Punktów (ECTS), co umożliwia swobodną wymianę międzynarodową studentów, m.in. w ramach programów Erasmus+. Uniwersytet zawarł ponad 600 umów z partnerami zagranicznymi, dzięki którym realizuje wiele projektów naukowych oraz programy międzynarodowej wymiany studentów i pracowników.

Badania naukowe w Uniwersytecie Śląskim prowadzone są w wielu dyscyplinach i specjalnościach naukowych.
Są niezwykle wszechstronne i poszukują rozwiązań problemów uznawanych w Polsce, Europie i na świecie za priorytetowe dla rozwoju cywilizacyjnego. Koncentrują się wokół tematów dotyczących m. in. zdrowia i medycyny, środowiska i zmian klimatycznych, biotechnologii,  ochrony środowiska i gospodarki wodnej, technologii informacyjnych, nanotechnologii, materiałów i nowych technologii, energii, obejmują zagadnienia prawne, społeczne, z zakresu edukacji, przemian kulturowych i dziedzictwa narodowego oraz sztuki. Wiele z nich ukierunkowanych jest na innowacyjność i zastosowanie w praktyce. Przykładowo: synteza, badanie właściwości fizykochemicznych i biomedycznych nowych pochodnych porfiryn jako potencjalnych fotouczulaczy w metodzie PDT; chemoinformatyka i projektowanie leków; informatyka bioinżynierska, analiza i przetwarzanie obrazów biomedycznych; biotechnologia środowiska, zmiany klimatu i skutki środowiskowe; struktura, dynamika i ewolucja roślinnego genomu jądrowego z perspektywy badań cytomolekularnych; innowacyjne produkty węglowe zastępujące koks w eksploatacji wielkiego pieca; poszukiwanie i wytwarzanie nowych materiałów z możliwymi zastosowaniami w elektronice, energetyce i medycynie.

Badania naukowe i prace rozwojowe prowadzone są dzięki środkom pozyskiwanym na finansowanie działalności statutowej jednostek oraz  w konkursach na realizacje i finansowanie projektów.

Aktualnie badacze z Uniwersytetu Śląskiego, do których należą nie tylko pracownicy, ale również doktoranci i studenci,  realizują prawie 200 projektów badawczych i rozwojowych pozyskanych w konkursach Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz innych instytucji krajowych, w ramach krajowych i międzynarodowych programów badawczych, ponad 1400 tematów badawczych w ramach działalności statutowej, a także ponad 50 badawczych  prac zleconych na zamówienie podmiotów gospodarczych, jednostek administracji państwowej, jednostek naukowych, sądów i innych instytucji.

Wysoki poziom badań naukowych w Uniwersytecie Śląskim potwierdzają m.in. kategorie jednostek przyznane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ostatniej ocenie parametrycznej jednostek naukowych ― aktualnie pięć wydziałów otrzymało kategorię A, a pozostałych siedem kategorię B – oraz przyznanie statusu KNOW Centrum Studiów Polarnych, w którym jednostką wiodąca jest Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. W konkursie ogłoszonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Centrum uzyskało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) w obszarze  nauk przyrodniczych w dziedzinie nauk o Ziemi na okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2018 r. O status KNOW mogą ubiegać się m.in. jednostki prowadzące badania naukowe na najwyższym poziomie oraz zapewniające wysokiej jakości kształcenie. Program KNOW jest narodowym programem wspierania najlepszych jednostek naukowych w celu przyspieszenia pionierskich badań. KNOW, zwane jednostkami flagowymi nie tylko rywalizują z najlepszymi jednostkami na świecie, ale mają być także przykładem i inspiracją do działania dla innych ośrodków naukowych w kraju. Celem działalności Centrum Studiów Polarnych jest prowadzenie interdyscyplinarnych badań środowiska przyrodniczego Arktyki i Antarktyki na światowym poziomie, a także kształcenie młodej kadry naukowej. Centrum tworzą: Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (jednostka wiodąca) Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk oraz Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.

Uniwersytet Śląski realizuje projekty badawcze, inwestycyjne i edukacyjne, współfinansowane ze źródeł zewnętrznych. W ramach projektów inwestycyjnych powstały m.in. takie ośrodki, jak Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka czy Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie.

Uczelnia może pochwalić się również dynamicznym wzrostem projektów edukacyjnych, których celem jest podniesienie jakości kształcenia, opracowanie i wdrożenie innowacyjnych programów nauczania, specjalności oraz kierunków studiów, w tym kierunków korespondujących z potrzebami rynku pracy, a także zwiększenie liczby absolwentów na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki. Ponadto realizowane są projekty wspierające młodych doktorantów i ich działalność naukową, również w powiązaniu ze sferą biznesu. Ogółem Uniwersytet Śląski realizuje obecnie ponad 50 projektów finansowanych ze środków zagranicznych o łącznej wartości prawie 400 mln złotych.

W ramach Uniwersytetu Śląskiego działa Centrum Kształcenia Ustawicznego, którego zadaniem jest upowszechnianie działań edukacyjnych dostosowanych do wymagań osób w różnym wieku.

Centrum Kształcenia Ustawicznego organizuje następujące inicjatywy: