IPM sp. z o.o.

Nazwa firmy: IPM sp. z o.o.
Adres: ul. Mariacka 17, 40-014 Katowice Logo_IPM
Telefon: +48 32 203 37 37
Fax: +48 32 203 37 37

E-mail: ipm@ipm-innowacje.pl

Wiceprezes: Borys Czerniejewski

Osoba do kontaktu: Borys Czerniejewski

http://www.ipm-innowacje.pl

 

Profil firmy:

Przedmiotem działalności IPM Sp. z o.o. jest kompleksowe doradztwo ukierunkowane na :
• komercjalizację wyników prac naukowo – badawczych,
• organizację i zarządzanie projektami, zwłaszcza wykorzystującymi fundusze Unii Europejskiej dostępne w Polsce i zagranicą,
• ewaluację programów i projektów,
• opracowywanie strategii rozwojowych,
• analizy, badania i usługi techniczne,
ze szczególnym uwzględnieniem obszarów informatyki, telekomunikacji i ekologii.
IPM Sp. z o.o. powstała w 2008 r. Założyciele firmy posiadają wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu instytucjami naukowo-badawczymi, spółkami giełdowymi oraz w pracy w organach administracji publicznej. Byli między innymi inicjatorami i współtwórcami pierwszego w Polsce, prywatnego centrum badawczo – rozwojowego, kierowali dużymi projektami inwestycyjnymi i rozwojowymi.
W ramach IPM działa zespół specjalistów, których doświadczenie zawodowe w tematyce objętej działalnością firmy znacznie przekracza czas jej działania i których kompetencje potwierdzają pomyślnie zrealizowane projekty.

Oferta:

Komercjalizacja wyników prac badawczych

Budowa struktur organizacyjnych wspomagających komercjalizację wyników prac badawczych:
• Doradztwo i współpraca przy organizacji konsorcjów naukowo – przemysłowych i klastrów;
• Doradztwo i współpraca przy tworzeniu centrów badawczo – rozwojowych, parków technologicznych i inkubatorów przedsiębiorczości;
• Doradztwo przy organizacji spółek celowych i wspólnych przedsięwzięć.

Organizacja i rozwój procesów komercjalizacji wyników prac badawczych:
• Organizacja transferu technologii ze sfery badawczo – rozwojowej do praktyki gospodarczej;
• Organizacja procesu wdrożeniowego i związanych z nim powiązań kooperacyjnych.

Wycena wyników prac badawczych i rozwojowych:
• Audyty technologiczne;
• Analiza wyników prac badawczych i rozwojowych i ich klasyfikacja;
• Wycena wartości niematerialnych i prawnych.

Organizacja i zarządzanie projektami
Analiza i rekomendowanie możliwości wykorzystania programów UE i innych źródeł finansowania inwestycji i rozwoju dla klientów poprzez:
• Stałe monitorowanie programów UE i innych funduszy;
• Opracowywanie modeli projektów i źródeł finansowania najbardziej korzystnych z punktu widzenia potrzeb klientów.

Kompleksowe organizowanie projektów dofinansowywanych ze środków unijnych i innych źródeł oraz opracowywanie odpowiedniej dokumentacji aplikacyjnej:
• Poszukiwanie partnerów biznesowych i naukowych, zgodnie z wybranym modelem projektu i koordynowanie ich współpracy nad dokumentacją aplikacyjną;
• Montaż finansowy projektu;
• Opracowywanie, we współpracy z klientem, wniosków, studiów wykonalności, biznes planów, harmonogramów rzeczowo – finansowych i innych dokumentów składających się na dokumentację aplikacyjną projektów;
• Monitorowanie procesu oceny projektu przez instytucję finansującą.

Doradztwo w zakresie zarządzania i administrowania projektem (pełnienie funkcji inżyniera projektu), obejmujące:
• Organizację struktury zarządczej projektu zgodnie z najlepszymi praktykami;
• Zarządzanie administracyjne i finansowe projektem, zgodnie z odpowiednimi przepisami;
• Opracowywanie dokumentacji przetargowych (specyfikacje istotnych warunków zamówienia, szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia);
• Opracowywanie i walidacja dokumentacji administracyjnej i finansowej projektu (raporty, wnioski o płatność);
• Współpraca w kontaktach z instytucją finansującą projekt;
• Szkolenia w zakresie zarządzania i rozliczania projektu;
• Kompleksowe zarządzanie projektem na zlecenie jego beneficjenta;
• Audyty projektów.

Doradztwo w zakresie efektywnego zarządzania wynikami projektu, obejmujące:
• Wewnętrzne audyty technologiczne i dokumentacyjne;
• Zarządzanie wartościami niematerialnymi i prawnymi, powstałymi lub zakupionymi w trakcie realizacji projektu;
• Utrzymanie wyników projektu zgodnie z wymaganiami dla projektów dofinansowywanych z funduszy unijnych.

Ewaluacja programów i projektów:
• Ewaluacje wstępne (ex-ante), okresowe w trakcie realizacji (on-going i mid-term) i końcowe (ex-post);
• Ewaluacje globalne, tematyczne i szczegółowe;
• Ewaluacje formatywne i podsumowujące.

Analizy, badania i usługi techniczne
Strategie rozwoju przedsiębiorstw i instytucji:
• Opracowywanie strategii rozwoju i przekształceń przedsiębiorstw i instytucji;
• Doradztwo zakresie wdrażania strategii rozwoju i zarządzania zmianami.

Budowa społeczeństwa informacyjnego:
• Opracowywanie strategii i analiz w zakresie rozwoju elektronicznych usług administracji publicznej;
• Opracowywanie oraz ewaluacja koncepcji, założeń i opisów projektów z dziedziny e-administracji.

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i ciągłością działania:
• Audyty bezpieczeństwa informacji;
• Wdrażanie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji;
• Systemy zarządzania ciągłością działania.

Analizy potencjału badawczego i innowacyjnego.