Trwa rekrutacja na bezpłatne szkolenia z umiejętności ICT w ramach projektu „Śląska Akademia Kompetencji Kluczowych”.

Informujemy, że Centrum Szkoleń i Innowacji w Katowicach prowadzi nabór na bezpłatne szkolenia z umiejętności ICT w ramach projektu „Śląska Akademia Kompetencji Kluczowych” .

Projekt realizowany jest przez Centrum Szkoleń i Innowacji sp.z.o.o w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, Poddziałanie 11.4.3. Kształcenie ustawiczne- konkurs.

 

Projekt skierowany jest do osób pracujących spełniających następujące warunki:

· mają 25 lat lub więcej,
· pracują lub zamieszkują na terenie województwa śląskiego,
· należą do minimum jednej z poniższych grup:
a) kobiety (szczególnie te, które powracają na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka),
b) osoby o niskich kwalifikacjach (tj. posiadające maksymalnie średnie wykształcenie),
c) osoby w wieku powyżej 50 lat,
d) osoby niepełnosprawne,
e) osoby mieszkające na terenach wiejskich.

 

Szkolenia realizowane są na 3 poziomach zaawansowania:

podstawowym [A], średniozaawansowanym [B] oraz zaawansowanym [C]
i obejmują 5 obszarów tematycznych:
– Informacja,
– Komunikacja,
– Tworzenie treści,
– Bezpieczeństwo,
– Rozwiązywanie problemów.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Szkolenia trwają po 120 godzin i są realizowane w dni pracujące w godzinach popołudniowych lub w weekendy. Szkolenia kończą się egzaminami zewnętrznymi.

 

Aby zgłosić się do projektu należy pobrać z strony internetowej www.sakk.pl formularz zgłoszeniowy oraz zaświadczenie o zatrudnieniu, uzupełnić i dostarczyć do biura projektu zlokalizowanego w Katowicach na ul. Sokolskiej 65, osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

Więcej informacji nt. projektu i rekrutacji można znaleźć na stronie www.sakk.pl

lub pod numerem telefonu +48 512 058 626.

 

SAKK ulotka szkolenia IT