Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WSL 2014-2020

W dniu 5 marca 2015 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (SZOOP).

Podstawą do opracowania dokumentu był Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014-2020), który został zatwierdzony przez Komisję Europejską 18 grudnia 2014 roku.

Zgodnie z wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie szczegółowego opisu osi priorytetowych krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020, z dnia 30 stycznia 2015 roku, projekt SZOOP zostanie przekazany do zaopiniowania przez Instytucję Koordynującą Umowę Partnerstwa pod kątem zgodności z Umową Partnerstwa i wytycznymi horyzontalnymi ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego obowiązującymi w okresie realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

 

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych dla RPO WSL 2014-2020 [4267kB]

Tabela transpozycji PI na działania poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych [278kB]

Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań [1439kB]

Kryteria wyboru projektów [1357kB]

Źródło: rpo.slaskie.pl