System ocen jednostek naukowych na nowych zasadach – konsultacje społeczne projektu

Do końca lipca potrwają konsultacje społeczne projektu rozporządzenia w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym. Do 15 lipca zakończą się też uzgodnienia międzyresortowe projektu.

Projekt rozporządzenia w zmieniającego zasady kategoryzacji jednostek naukowych powstał w wyniku publicznej debaty. Pierwsze propozycje Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) przedstawił środowisku naukowemu na spotkaniu 18 lutego.

Po tej publicznej debacie środowiskowej rozpoczęto zbieranie i analizowanie opinii nt. pomysłów KEJN, które posłużyły do przygotowania konsultowanego projektu rozporządzenia. Propozycje KEJN dotyczyły m.in. zmiany zasad oceny, uproszczenia procedur oraz większego uwzględnienia zróżnicowania osiągnięć i innowacyjności jednostek naukowych.

Zaproponowane zmiany to efekt analizy wyników parametryzacji z 2013 r., w tym ankiet i uwag nadesłanych przez jednostki naukowe. To także skutek licznych konsultacji m.in. z konferencjami rektorów, Prezydium Polskiej Akademii Nauk oraz kierownictwem Ministerstwa. Nowe zasady finansowania nauki, które obowiązują od 1 stycznia 2015 r. i przedstawione przez KEJN propozycje zmian wpisują się w realizację strategicznych celów resortu nauki. Będą premiować jakość, innowacyjność i interdyscyplinarność badań, a także otwartość i umiędzynarodowienie polskiej nauki.

Link do projektu : http://www.bip.nauka.gov.pl/rozporzadzenia_projekty/projekt-rozporzadzenia-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-w-sprawie-kryteriow-i-trybu-przyznawania-kategorii-naukowej-jednostkom-naukowym.html

Źródło: MNiSW