Spotkanie w sprawie Krajowych Klastrów Kluczowych

W czwartek 21 kwietnia br. przedstawiciel Śląskiego Klastra ICT wziął udział w spotkaniu konsultacyjno-informacyjnym zorganizowanym przez Ministerstwo Rozwoju w sprawie Krajowych Klastrów Kluczowych.

Głównym tematem spotkania było omówienie aktualnych kryteriów formalnych i merytorycznych zbliżającego się konkursu. W porównaniu do pierwszej edycji wprowadzono różne zmiany  na podstawie między analizy zebranych doświadczeń i uwag pozyskanych od uczestników.

Zgodnie z rekomendacjami Grupy roboczej ds. przyszłej polityki klastrowej zawartymi w raporcie pt. Kierunki i założenia polityki klastrowej w Polsce do 2020 roku głównym celem polityki klastrowej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 powinno być wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki w oparciu o intensyfikację współpracy, interakcji i przepływów wiedzy w ramach klastrów oraz wspieranie rozwoju strategicznych specjalizacji gospodarczych poprzez krajowe i regionalne klastry kluczowe.

Krajowe Klastry Kluczowe (KKK) to kategoria klastrów o istotnym znaczeniu dla gospodarki kraju i wysokiej konkurencyjności międzynarodowej. Rekomenduje się by klastry te były wybierane na poziomie krajowym, m.in. w oparciu o kryteria dotyczące: masy krytycznej, potencjału rozwojowego i innowacyjnego, dotychczasowej i planowanej współpracy oraz doświadczenia i potencjału koordynatora.

Klastry zostały wskazane jako z filarów innowacyjnego rozwoju w tzw. Planie Morawieckiego. Realizacja postulatu reindustrializacji ma przebiegać w oparciu o: partnerstwo dla strategicznych działów gospodarki; Krajowe Inteligentne Specjalizacje; klastry i doliny przemysłowe oraz inwestycje zagraniczne.

W najbliższym czasie jest planowane uruchomienie konkursu na Krajowe Klastry Kluczowe.