Powołano Radę ds. Innowacyjności

Konkurencyjność polskiej gospodarki, współpraca nauki i biznesu, nastawienie na nowoczesne technologie – to priorytety Rady ds. Innowacyjności, powołanej w dniu 11 stycznia 2016 r. przez premier Beatę Szydło. Radę tworzy pięcioro ministrów, którzy spotkali się dziś na uroczystej inauguracji działalności.

Nowa inicjatywa będzie najważniejszym międzyresortowym ciałem koordynującym politykę innowacyjności realizowaną przez rząd. Inwestycje w innowacje przyczynią się do podniesienia konkurencyjności polskiej gospodarki i zmian, tak społecznych, jak technologicznych. Posłuży temu ponad 16 mld euro przeznaczonych na innowacje w krajowych i regionalnych programach.

W skład Rady ds. Innowacyjności wchodzą: Mateusz Morawiecki – wicepremier, minister rozwoju (Przewodniczący Rady), prof. Piotr Gliński – wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego, Jarosław Gowin – wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego, Anna Streżyńska – minister cyfryzacji oraz Dawid Jackiewicz – minister skarbu.

Rada będzie inicjować działania, które pozwolą aktywnie wspierać przedsiębiorców w poszukiwaniu nowych produktów i procesów oraz angażować polski kapitał. Jej pierwszym zadaniem będzie skoordynowanie instrumentów polityki proinnowacyjnej, które dziś nie są ze sobą powiązane.

Nowe gremium opracuje system zachęt dla przedsiębiorców i przedstawicieli świata nauki, które mają przyczynić się do wzrostu wydatków przeznaczanych na działalność badawczo-rozwojową. Dopełnieniem tego będzie aktywne wpływanie na politykę zamówień publicznych, która uwzględni atrakcyjne rozwiązania, produkty i procesy powstałe w oparciu o wprowadzone instrumenty. Wszystkie planowane przez Radę działania będą szeroko konsultowane z przedsiębiorcami, przedstawicielami świata nauki i samorządami. Pierwsze efekty jej pracy zostaną przedstawione za sto dni.

– Prawdziwie innowacyjne gospodarki zakładają znakomitą współpracę między biznesem, nauką i państwem. Wierzymy, że państwo ma do odegrania bardzo poważną rolę – powiedział w inauguracyjnym wystąpieniu minister Morawiecki. Rolę państwa w kreowaniu innowacyjności podkreślił również minister Piotr Gliński: – Bez innowacyjnej gospodarki nie mamy żadnych szans w gospodarce światowej. Musimy budować nasze przewagi konkurencyjne w oparciu o wiedzę i nowatorskie rozwiązania – powiedział.

Zdaniem ministra Jarosława Gowina polska gospodarka musi przestawić się z rynku lokalnego na rynki globalne. – Żeby to zrobić, należy zdecydowanie zwiększyć potencjał innowacyjny polskiej gospodarki i nauki. Chcemy eksportować nowoczesne technologie. Pod tym względem Polska stoi przed wielką szansą. W tym roku resorty rozwoju oraz nauki i szkolnictwa wyższego wraz z NCBR przeznaczą ok. 8 mld zł na rozwój nowych technologii – zaznaczył.

Na inauguracji działalności Rady ogłoszono kilka ważnych inicjatyw w dziedzinie wspierania innowacyjności:

Inicjatywa StartInPoland

Innowacje powstają nie tylko w dużych przedsiębiorstwach. Zazwyczaj te najbardziej rewolucyjne rodzą się w małych firmach, np. technologicznych. Z myślą o nich powstał StartInPoland – instrument mający na celu wykorzystanie potencjału finansowego i potrzeb rozwojowych spółek skarbu państwa oraz średnich i dużych firm z polskim kapitałem.

StartInPoland ma pomóc w poszukiwaniu odpowiedzi na wyzwania technologiczne czy procesowe, jakie stoją przed czempionami polskiej gospodarki, a zarazem wesprzeć startujących, kreatywnych przedsiębiorców. Program akceleracyjny pozwoli powiązać istniejącą już infrastrukturę z potencjałem osób zdolnych i pełnych pomysłów. Za sto dni poznamy wysokość funduszu, ogłoszone też będą pierwsze konkursy.

Zmiany do ustawy o wspieraniu innowacyjności

Celem ustawy jest zniesienie barier prawnych, które ograniczają rozwój innowacji. Będzie ona miała charakter horyzontalny, to znaczy zmieni przepisy w wielu innych ustawach. Opracowanie katalogu przepisów wymagających zmiany poprzedzą szerokie konsultacje społeczne. Ich efektem będzie „Biała księga innowacji”, która zostanie wykorzystana w cyklu prac legislacyjnych. Na tzw. „100 dni rządu” zostaną przygotowane założenia do ustawy, a właściwy projekt będzie gotowy do końca roku.

Przed przygotowaniem projektu ustawy horyzontalnej, przedstawiony zostanie projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu innowacyjności. Uwzględniony zostanie w nim m.in. system zachęt podatkowych ułatwiających przedsiębiorcom inwestowanie w innowacje, a do oceny skutków regulacji (tzw. OSR-ów) zostanie dodany punkt dotyczący wpływu regulacji na poziom innowacyjności gospodarki.

Programy „pierwszej prędkości”

W ciągu roku rozpoczęte zostanie wdrażanie programów wspierających najważniejsze dziedziny z punktu widzenia innowacyjności gospodarki, czyli tzw. programów „pierwszej prędkości”.

Poprzedzone one będą przeglądami krajowych inteligentnych specjalizacji (KIS) oraz planami modyfikacji konkursów (np. w PARP) pod kątem wprowadzenia programów „pierwszej prędkości”, uruchomienia programu z krótką ścieżką aplikacyjną i elastycznym modelem wdrożenia dla przedsiębiorców.

Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego