PO PC – konkursy z działania 2.3 już w III kwartale

W III kwartale 2015 r. planowane jest ogłoszenie konkursów dotyczących działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego Programu Polska Cyfrowa. Konkursy będą dotyczyły następujących typów projektów:

a) poddziałania 2.3.1 POPC:

 • cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych,
 • cyfrowe udostępnianie zasobów nauki,

b) poddziałania 2.3.2 POPC:

 • cyfrowe udostępnianie zasobów kultury.

Dla każdego typu projektu zostanie przeprowadzony osobny konkurs z wyodrębnioną pulą środków.

W ramach poszczególnych poddziałań o dofinansowanie ubiegać się będą mogły:

a) poddziałanie 2.3.1 POPC:

 • centralne jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane, w tym jednostki administracji niezespolonej (dla których wnioskodawcą może być pełniący zwierzchnictwo odpowiedni minister lub centralny organ administracji rządowej) oraz partnerstwa urzędów wojewódzkich,
 • jednostki naukowe oraz uczelnie,
 • partnerstwa tworzone pomiędzy wskazanymi powyżej wnioskodawcami,
 • partnerstwa ww. podmiotów z przedsiębiorstwami lub organizacjami pozarządowymi.

b) podziałanie 2.3.2 POPC:

 • państwowe lub współprowadzone z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego instytucje kultury,
 • Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe,
 • ogólnokrajowi nadawcy radiowi i telewizyjni,
 • jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane,
 • biblioteki wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego,
 • partnerstwa zawiązane w ramach oraz pomiędzy ww. podmiotami oraz partnerstwa ww. podmiotów z przedsiębiorcami lub organizacjami pozarządowymi.

Kluczowe dokumenty określające wymogi dla projektów:

 1. Kryteria formalne dla działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, (PDF 138 KB)
 2. Instrukcja stosowania kryterium formalnego „Publiczna prezentacja założeń projektu” (PDF 188 KB)
 3. Przewodnik po merytorycznych kryteriach wyboru projektów dla poddziałania 2.3.1 POPC Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych (PDF 361 KB)
 4. Przewodnik po merytorycznych kryteriach wyboru projektów dla poddziałania 2.3.1 POPC Cyfrowe udostępnianie zasobów nauki (PDF 338 KB)
 5. Przewodnik po merytorycznych kryteriach wyboru projektów dla poddziałania 2.3.2 POPC  Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury  (PDF 337 KB)
 6. Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności. (PDF 317 KB)

Więcej informacji na temat działania 2.3. POPC znajduje się w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Programu.

Pełna dokumentacja konkursowa, zawierająca wszystkie wymogi i szczegóły organizacyjne, zostanie ogłoszona na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa – instytucji organizującej konkursy.

Źródło: PO PC