Konkurs 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw / 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Inteligentny Rozwój. Nabór potrwa od 04.05.2015 do 31.12.2015.

Koordynator klastra pomoże uczestnikom klastra zainteresowanym udziałem w konkursach w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie oraz w pozyskaniu odpowiednich partnerów do projektów. Szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się z naszym biurem.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

ok. 60 dni od końca miesiąca kalendarzowego, w którym wpłynął wniosek.W przypadku wpływu dużej liczby wniosków o dofinansowanie w ramach danego etapu konkursu, okres ten może ulec wydłużeniu.

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu będzie można złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. System będzie aktywny od 4 maja 2015 r.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu będzie można złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. System będzie aktywny od 4 maja 2015 r. Logowanie do systemu informatycznego będzie możliwe od 4 maja do 31 grudnia 2015 r. (do godz. 23:59).

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

na badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalna wartość dofinansowania (udzielonej pomocy publicznej) nie może przekroczyć dla przedsiębiorstwa na jeden projekt 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe lub 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie prace rozwojowe. Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

1 600 000 000 zł, w tym dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim – 140 000 000 zł, a dla projektów zlokalizowanych w pozostałych województwach 1 460 000 000 zł.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Dokument jest dostępny na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Wzór umowy o dofinansowanie

Dokument jest dostępny na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146).

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru wniosków można zadawać na adres e-mail: konkurs1.1.1.MSP@ncbr.gov.pl

Linki

Strona Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Źródło: www.funduszeeuropejskie.gov.pl