Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach – Badania na rynek – miasta średnie – Konkurs PARP

Informujemy Państwa, że do dnia 8 maja 2019 r. można składać wnioski o dofinansowanie wdrożenia nowych, innowacyjnych produktów w oparciu o wyniki prac badawczo-rozwojowych. Nabór prowadzi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w ramach Osi priorytetowej III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek. Na wsparcie przedsiębiorców przeznaczono łącznie 1,5 mld. zł w ramach trzech konkursów.
Dofinansowanie można otrzymać na projekty o wartości od

min. 1 mln zł do 50 mln euro i może ono stanowić nawet 70% wartości projektu (w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i jego lokalizacji na Mapie pomocy regionalnej). Wnioski przyjmowane w ramach naboru muszą dotyczyć realizacji wydatków związanych z procesem rynkowego wdrażania wyników prac badawczo-rozwojowych.

Konkurs dedykowany jest projektom realizowanym w miastach średnich lub okolicznych gminach przez mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które :

– zamknęły 1 rok obrotowy,

– przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż 600 tys. zł (mikro i małe firmy) lub nie niższe niż 1 mln zł (średnie firmy),

– prowadziły lub prowadzą prace badawczo-rozwojowe, zleciły wykonanie takich prac lub zakupiły wyniki i jednocześnie wyniki tych prac są kluczowe dla nowego produktu lub usługi.

 

Dofinansowanie można przeznaczyć na :

1. wydatki inwestycyjne :

  • zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji nowych produktów;
  • zakup nieruchomości;
  • roboty budowlane;
  • budowę nowej linii produkcyjnej oraz hal;

2. nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualne;
3. eksperymentalne prace rozwojowe;
4. usługi doradcze.

Ze szczegółowymi informacjami można zapoznać się na stronie PARP  Badania na rynek – miasta średnie

 

Badania na rynek PARP