Rozwój działalności Śląskiego Klastra eBiznesu i przekształcenie go w Śląski Klaster ICT

stopka klaster pr

Identyfikacja projektu

 • Tytuł projektu: Rozwój działalności Śląskiego Klastra eBiznesu i przekształcenie go w Śląski Klaster ICT
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • Działanie 1.3: Transfer technologii i innowacji
 • Beneficjent: Centrum Naukowo-Przemysłowe ICT S.A.
 • Budżet projektu: 1.028.766,00 zł
 • Dofinansowanie: 771 970 zł
 • Okres realizacji: 01.01.2013-31.03.2015

Cele projektu

Cel bezpośredni: Zdobycie nowych rynków przez podmioty działające w klastrze dzięki ich współpracy w zakresie wymiany wiedzy, transferu technologii oraz komercjalizacji wyników prac badawczo – rozwojowych i wspólnym tworzeniu innowacyjnych usług i produktów.

Cele ogólne/pośrednie

 • Znaczne ułatwienie dla członków klastra dostępu do krajowych (NCBIR, NCN etc.) i europejskich źródeł finansowania(RPO, PROGRAMY OPERACYJNE, PROGRAMY RAMOWE etc.).
 • Poprawa rentowności przedsiębiorstw wchodzących w skład klastra, dzięki radykalnej obniżce kosztów dostępu do zasobów informacyjnych i rzeczowych.
 • Lepszy dostęp do informacji rynkowej co skutkować będzie szybszym podejmowaniem decyzji w zakresie organizacyjnym, technologicznym i marketingowym.
 • Rozwój współpracy pomiędzy członkami klastra a innymi podmiotami gospodarczymi w regionie i kraju.

Efekty projektu

 • Opracowanie i wdrożenie STRATEGII ROZWOJU KLASTRA, objęcie wiodącej roli w regionie
 • Powstanie PLATFORMY TESTOWO-WDROŻENIOWEJ e-usług dostępnej dla członków klastra.
 • KONFERENCJA krajowa z udziałem gości zagranicznych
 • Promocja działalności klastra i jego osiągnięć w tym nowych produktów i usług. Przez cały okres trwania projektu planuje się 7 KAMPANII PROMUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ KLASTRA.

Wskaźniki produktu i rezultatu

Wskaźniki produktu

 • Liczba przedsiębiorstw zaangażowanych w powiązania kooperacyjne – jest 22 docelowo ma być 28.
 • Liczba szkół wyższych zaangażowanych w powiązania kooperacyjne są 3 ma być 5.

Wskaźniki rezultatu

 • Liczba nowych członków klastra docelowo – 8
 • Liczba nowych/udoskonalonych produktów/usług wdrożonych przez przedsiębiorstwa dzięki powiązaniom kooperacyjnym – 2
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Zamówienia w projekcie (archiwum):