Nagroda ITAPA Award V4 2018

 

Nagroda ITAPA Award V4 2018

ITAPA we współpracy z partnerami V4 (EPMA – europejskie projekty i agencja zarządzająca, Śląski Klaster ICT, eDemokrácia Műhely Egyesület) ogłasza V4 ITAPA Award dla najlepszego inteligentnego miasta i innowacyjnych usług dla obywateli i projektów biznesowych w krajach Grupy Wyszehradzkiej (Czechy, Węgry, Polska i Słowacja). Celem tej nagrody jest wyróżnienie najlepszych i najbardziej innowacyjnych projektów w krajach V4, które zasługują na uznanie i mogą być dobrą inspiracją dla innych. Celem jest również wspieranie wymiany wiedzy i współpracy między krajami wyszehradzkimi.

V4 ITAPA Award ocenia projekty wykorzystujące technologie informacyjne i komunikacyjne, przyczyniające się do lepszego zarządzania, świadczenia usług publicznych i poprawy jakości życia w szerszym znaczeniu.

Kwalifikujące się projekty to:

 • Projekty, które zapewniają nowe usługi elektroniczne dla obywateli i przedsiębiorstw oraz sprawiają, że instytucje publiczne stają się bardziej przejrzyste, bardziej elastyczne i wydajne,
 • Projekty zapewniające lepszą jakość opieki zdrowotnej lub opieki społecznej, takie jak lepsze i szybsze diagnozowanie, lepsze leczenie, lepsze programy profilaktyczne lub bardziej skuteczna opieka zdrowotna,
 • Projekty, które modernizują systemy edukacyjne, podnoszą atrakcyjność edukacji i odpowiadają indywidualnym potrzebom studentów,
 • Projekty, które rozwiązują kwestie na poziomie krajowym, wykorzystując technologie ICT w innowacyjny sposób. Przykłady obejmują projekty dotyczące ochrony środowiska, zarządzania kryzysowego i katastrof, inteligentnego transportu, inteligentnych sieci itp.,
 • Projekty, których celem jest sprawienie, aby gminy były inteligentniejsze, wydajniejsze i bardziej zaangażowane.

Zgłoszony projekt musi być już wdrożony, a jego wpływ musi być namacalny.

Zgłoszenia – jeśli chcesz wziąć udział w V4 ITAPA Award wypełnij ten formularz zgłoszeniowy i wyślij go na adres itapa@itapa.sk . Otrzymasz potwierdzenie swojego zgłoszenia.

Termin składania projektów upływa 19 października 2018 r.

Projekty będą oceniane przez jury w 3 głównych obszarach:

 • Cel projektu: jasność celu, trafność projektu dla grupy/grup docelowych, wielkość grupy docelowej/grup;
 • Wpływ projektu: czy projekt ma znaczny wpływ na wartość i wartość dodaną dla grupy/grup docelowych, a także w jaki sposób zwiększa efektywność procedur i procesów objętych projektem;
 • Poziom innowacyjności projektu: jest projektem innowacyjnym, inspirującym i kreatywnym.

Nagroda – Zwycięzca zostanie ogłoszony podczas ceremonii wręczenia wyróżnienia ITAPA 13 listopada 2018 w Bratysławie.

Szczegółowe informacje o Nagrodzie V4 ITAPA 2018 .
 

* * * * * * * *  EN  * * * * * * * *
V4 ITAPA Award 2018

ITAPA in cooperation with its V4 partners announces for the first time the V4 ITAPA Award for the best smart city and innovative services for citizens and businesses projects in the Visegrad countries (Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia).

Introduction

ITAPA in cooperation with its V4 partners (EPMA – European projects and management agency, Silesian ICT Cluster, eDemokrácia Műhely Egyesület) announces V4 ITAPA Award for the best smart city and innovative services for citizens and businesses projects in the Visegrad countries (Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia). The aim of this Award is to highlight the best and most innovative projects in the V4 countries that deserve recognition and can be a good inspiration for others. The aim is also to foster knowledge sharing and cooperation among the Visegrad countries.

Project eligibility

V4 ITAPA Award is for projects that use information and communication technologies to contribute to better governance, provision of public services and quality of life in a broader sense.

Eligible projects are:

 • Projects that provide new electronic services for citizens and businesses and make public institutions more transparent, more responsive and more efficient.
 • Projects that bring better quality of health care or social care such as better and faster diagnosing, better therapy, better prevention programs or more efficient health care in general.
 • Projects that modernize educational systems, make education more attractive and fit for individual needs of students.
 • Projects that deal with any issue on the national level using ICT in an innovative way. The examples include projects that focused on environmental protection, crisis and disaster management, smart transportation, smart grids, etc.
 • Projects that focus on making municipalities smarter, more efficient and more participative.

Every project must be already implemented and its impact must be tangible.

Project application – If you wish to participate in the V4 ITAPA Award fill in this application form and send it at itapa@itapa.sk . You will receive confirmation of your submission .

Deadline for submission of your projects is 19th October, 2018 .

Project evaluation

Projects will be evaluated by the jury.

Projects will be evaluated in 3 main areas:

Project goal: clarity of the goal, the relevance of the project for the target group/groups, the size of the target group/groups
Project impact: whether the project has substantial impact on and value added for the target group/groups as well as how it increases effectiveness of procedures and processes covered by the project
Project innovation level: is the project innovative, inspiring and creative.

The Award – the winner will be announced at the ITAPA distinction award ceremony 13th November 2018 in Bratislava.

Details about V4 ITAPA Awards 2018 .