Partner V4 Digital Solutions and Challenges


INFORMACJE O PROJEKCIE

Tytuł projektu: V4 Rozwiązania i Wyzwania Cyfrowe
Czas trwania: 27.09.2017 – 31.12.2018
Finansowanie: Projekt jest wspierany
przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki
Rola Śląskiego Klastra ICT w projekcie: Partner

Strona projektu: http://www.itapa.sk/digital-single-market-in-v4/

Cel / Obszar działania: Współpraca regionalna w zakresie środków porównawczych i łączności (Strategiczny), jednolity rynek UE, cyfryzacja i Europejska Agenda Cyfrowa

Grupa docelowa:

  • Organy administracji publicznej – przedstawiciele rządowi – ustawowi przedstawiciele organów publicznych – władza wykonawcza organów publicznych,
  • Gminy – burmistrzowie i członkowie rad miejskich – miejscy urzędnicy wykonawczy,
  • Sektor prywatny – korporacje – MŚP – użytkownicy i dostawcy technologii cyfrowych,
  • Sektor non-profit – organizacje pozarządowe – stowarzyszenia – ośrodki analityczne – uniwersytety i jednostki edukacyjne – publiczne instytucje badawcze.

Partnerzy:
Direct Impact, s.r.o., (SK)
Śląski Klaster ICT, (PL)
eDemokrácia Műhely Egyesület, (HU)
EPMA, (CZ)

 
 

* * * * * * * * * * *  EN  * * * * * * * * * * *

PROJECT SUMMARY

Project title: V4 Digital Solutions and Challenges
Duration: 27.09.2017 – 31.12.2018
Funding: This project has been supported
by the International Visegrad Fund
Silesian ICT Cluster role: Partner

Project website: http://www.itapa.sk/digital-single-market-in-v4/

Focus area/objective:  Regional cooperation for comperitivess and connectivity (Strategic), EU single market, digitalization & EU Digital Agenda

Target groups:

  • Public policy bodies – political representatives – statutory representatives of public bodies – executive officials from public bodies,
  • Municipalities – mayors and members of municipal councils – executive municipal officials,
  • Private sector – corporations – SMEs – users and suppliers of digital Technologies,
  • Nonprofit sector – NGOs – associations – think tanks – universities and educational bodies – public research institutions.

Partners:
Direct Impact, s.r.o., (SK)
Śląski Klaster ICT, (PL)
eDemokrácia Műhely Egyesület, (HU)
EPMA, (CZ)

 

Support of International Visegrad Fund