Laur Innowacyjności w Ochronie Informacji dla Instytutu EMAG

logo EMAG

Instytut EMAG otrzymał Laur Innowacyjności w Ochronie Informacji. Przyznały go Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych oraz Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego.

Uroczystość wręczenia wyróżnienia miała miejsce podczas konferencji „Safety and Security – Nowoczesne technologie systemy i rozwiązania organizacyjne służące bezpieczeństwu informacji i danych osobowych”, która odbyła się w Zakopanem w dniach 18-20 marca 2015 r. Jest ona jedną z największych i najważniejszych w Polsce wydarzeń tego typu poświęconych kwestiom bezpieczeństwa narodowego i ochrony informacji.

W trakcie konferencji zaprezentowane zostały najnowsze rozwiązania systemowe, technologiczne i organizacyjne, służące ochronie bezpieczeństwa informacji niejawnych, biznesowych oraz danych osobowych. Uczestnicy wydarzenia mogli się zapoznać z najnowszymi osiągnięciami polskich podmiotów w zakresie technologii, wykorzystywanych do zapewniania bezpieczeństwa informacji.

Program spotkania objął zagadnienia związane z szpiegostwem przemysłowym, monitoringiem wizyjnym, bezpieczeństwem informacji i danych osobowych oraz z zagrożeniami terrorystycznymi. W trakcie konferencji były poruszane również problemy związane z ochroną infrastruktury krytycznej, wdrażaniem i funkcjonowaniem tajemnicy przedsiębiorstwa, przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z ochroną informacji oraz danych osobowych oraz zarządzaniem kryzysowym.

Autorem jednego z wystąpień p.t. Zapewnienie ciągłości działania w firmie/instytucji – groźba kryzysu , utraty najważniejszych aktywów informacyjnych i zakłócenia kluczowych procesów biznesowych był prof. nadzw. Instytutu EMAG, dr hab. inż. Andrzej Białas, menedżer realizowanego przez EMAG projektu CIRAS (www.cirasproject.eu). Projekt ten, realizowany wspólnie z partnerami z Hiszpanii i Niemiec, ma za zadanie wypracowanie nowego podejścia do zarządzania ryzykiem w ochronie infrastruktury krytycznej. W referacie zaprezentowano założenia i przewidywane efekty projektu. Przedstawiciel Instytutu EMAG wziął też udział w debacie „Innowacyjność w ochronie informacji”, której zapis będzie podstawą do opracowania filmowych materiałów informacyjnych i promocyjnych o tematyce bezpieczeństwa.

Konferencja była również okazją do podpisania przez zainteresowane strony Paktu Innowacyjności w Ochronie Informacji. Sygnatariusze Paktu składając pod dokumentem swoje podpisy zobowiązali się m.in. do podejmowania wspólnych działań mających na celu popularyzowanie i promowanie rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa informacji.

Źródło: emag.pl