Konsultacje projektu rozporządzenia dot. wsparcia na otwarte innowacje

Ministerstwo Gospodarki przygotowało projekt rozporządzenia ws. udzielania pomocy na Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii w ramach Programu Innowacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Dokument został skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Uwagi można zgłaszać do dnia 16 września 2015 r.

Przygotowane przez MG rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy w ramach działania 2.2 Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR). Jest ono podstawą do uruchomienia unijnych środków dla przedsiębiorców w obszarze, za który odpowiada ministerstwo Gospodarki.

W ramach działania 2.2 Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii -przedsiębiorcy z sektora MSP mogą wnioskować o dofinansowanie, które przeznaczone będzie na nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej. Wartość dofinansowania wyniesie od 25 proc. do 70 proc. kosztów kwalifikowalnych i ustalana będzie indywidualnie w przypadku każdego przedsiębiorstwa w oparciu o tzw. mapę pomocy regionalnej (rozporządzenie Rady  Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014 – 2020 (Dz. U. poz. 878). Technologia będąca przedmiotem zakupu, a następnie wdrożenia, musi wpisywać się w jedną z dziewiętnastu Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Dofinansowaniem w wysokości 50 proc. – 85 proc. kosztów kwalifikowalnych objęte zostaną także koszty usług doradczych niezbędnych w procesie doboru odpowiedniej dla potrzeb przedsiębiorstw technologii oraz jej wdrożenia.

W ramach działania 2.2 PO IR dostępny będzie także instrument finansowy, który wesprze mikro, małe i średnie firmy szukające wsparcia kapitałowego o charakterze udziałowym. Pozwoli im to wdrożyć nową technologię do produkcji.

Link do projektu rozporządzenia.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki