Konkursy w PO IR – na co można składać wnioski?

Program Inteligentny Rozwój nabiera rozpędu. Ogłoszono trzy kolejne konkursy, w których firmy powalczą o ponad 640 mln zł. Do końca roku w PO IR zaplanowano 8 konkursów o wartości blisko 4,5 mld zł.

W  ramach PO IR:

 • zakończyły się 2 nabory (prace B+R w sektorze lotniczym oraz prace B+R mające na celu wytworzenie prototypu),
 • trwa 1 nabór (do 31 grudnia 2015 r. – Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa),
 • odbędzie się 5 naborów dotyczących wsparcia:
  • zakupu usług B+R przez firmy (31 sierpnia – 30 grudnia 2015 r.),
  • wdrożenia przez firmy wyników prac B+R (31 sierpnia – 30 września 2015 r.),
  • tworzenia lub rozwoju centrów B+R w firmach (1 września – 30 października 2015 r.),
  • projektów B+R dotyczących innowacji medycznych (1 września – 1 października 2015 r.),
  • strategicznej infrastruktury badawczej (1 października 2015 r. – 31 marca 2016 r.).

Szczegółowe informacje o konkursach znajdują się na stronach internetowych organizujących je instytucji i na Portalu Funduszy Europejskich.

Najbliższe nabory odbędą się w trzech działaniach i poddziałaniach Programu Inteligentny Rozwój:

 • działanie 1.2 Sektorowe programy B+R,
 • poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP,
 • poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek.

Medyczne innowacje (działanie 1.2)

Od 1 września do 1 października br. firmy i konsorcja firm będą ubiegać się o środki na innowacje w medycynie. Do wzięcia jest 95 mln zł. Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu to 10 mln zł. Konkurs organizuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Dofinansowane zostaną badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, które wpisują się w założenia agendy badawczo-rozwojowej przygotowanej na potrzeby branży medycznej – programu sektorowego INNOMED. Wsparcie może być udzielone jeśli firma zobowiąże się do wdrożenia wyników projektu. Oznacza to, że efekt badań powinien zostać wykorzystany w praktyce rynkowej.

Ocena projektów będzie kilkustopniowa. Po sprawdzeniu czy przedsięwzięcie spełnia kryteria formalne, eksperci ocenią je od strony naukowo-technologicznej i biznesowej. Przedsiębiorcy uzyskają dodatkowe punkty m.in. za wysoką opłacalność wdrożenia wyników projektu, duże zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty projektu oraz oryginalność i nowatorstwo przedsięwzięcia. Jednym z etapów oceny będzie spotkanie członków panelu ekspertów z wnioskodawcą, który przedstawi swój pomysł i odpowie na pytania oceniających.

Dzięki dofinansowaniu unijnemu wzrośnie innowacyjność i konkurencyjność branży medycznej. Zwiększą się też prywatne nakłady na badania i rozwój (B+R), co jest jednym z celów Programu Inteligentny Rozwój.

Z bonem do naukowca (poddziałanie 2.3.2)

Nabór wniosków o dofinansowanie zakupu usług B+R przez mikro-, małe i średnie firmy potrwa od 31 sierpnia do 30 grudnia br. Przeznaczono na niego 46,1 mln zł. Wnioski będzie przyjmować Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Usługa, którą kupi przedsiębiorstwo, ma polegać na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego. Jej wykonawcą mogą być jednostki naukowe (np. jednostki organizacyjne uczelni, PAN, instytuty badawcze), których jakość pracy wysoko oceniło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (kategoria naukowa A+, A albo B). Usługa powinna być „szyta na miarę”, czyli uwzględniać specyfikę danej firmy.

Projekt powinien wpisywać się w jeden z obszarów szczególnie istotnych z puntu widzenia innowacyjności polskiej gospodarki (Krajowa Inteligentna Specjalizacja). Przedsięwzięcie otrzyma więcej punktów m.in. wtedy, gdy rozwiązanie opracowane przez jednostkę naukową będzie gotowe do wdrożenia. Preferencje przewidziano też dla projektów, w wyniku których powstaną najbardziej innowacyjne i oryginalne wyroby i usługi.

Dzięki dofinansowaniu przedsiębiorstwa, które nie mają doświadczenia w działalności B+R, chętniej będą podejmować współpracę z naukowcami. W efekcie zwiększy się konkurencyjność wspartych firm.

Najpierw badania, później… rynek (poddziałanie 3.2.1)

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły pozyskać maksymalnie 20 mln zł na wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych samodzielnie lub na zlecenie. Alokacja na konkurs wynosi 500 mln zł. Wnioski będzie przyjmować Polska Agencja Przedsiębiorczości od 31 sierpnia do 30 września br.

Dofinansowanie pozwoli firmom wprowadzić na rynek nowe bądź znacząco ulepszone produkty lub usługi. W ocenie wniosku premiowana będzie wysoka innowacyjność projektu i opłacalność biznesowa wdrażanego rozwiązania. Preferencje przewidziano też dla przedsięwzięć wpisujących się w Krajową Inteligentną Specjalizację.

Wsparcie na wdrożenie wyników prac B+R zachęci przedsiębiorców do podejmowania tego typu działalności i oparcia swojej konkurencyjności na innowacjach. Umożliwi też przejście od etapu pomysłu i badań do wprowadzenia nowej lub lepszej oferty na rynek.

Źródło: www.poir.gov.pl