Dofinansowania na innowacje dla MSP

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi najbliższych konkursów, w których przedsiębiorcy mają możliwość pozyskania dotacji na innowacje.

Zachęcamy uczestników klastra do kontaktu z koordynatorem w sprawie pomocy przy przygotowaniu wniosków i dokumentów aplikacyjnych.

Działanie 3.2 Innowacje w MŚP, Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych (RPO WSL 2014-2020):

 • składanie wniosków od dnia 16.11.2015 r. do dnia 11.01.2016 r.
 • Minimalna wartość dofinansowania – 100 000,00 PLN, Maksymalna wartość dofinansowania – 2 000 000,00 PLN
 • Maksymalna wartość projektu – 10 000 000,00 PLN
 • poziom dofinansowania – 50% kosztów kwalifikowanych
 • szczegóły: http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/44

Działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój)

 • Celem działania jest pobudzenie współpracy nauki z przedsiębiorcami poprzez finansowanie usług świadczonych przez jednostki naukowe. Planuje się, że wspartych zostanie około 2300 przedsiębiorców w zakresie opracowania wyrobu, usługi, projektu wzorniczego, co będzie stanowiło innowację produktową dla około 1500 przedsiębiorców oraz w zakresie opracowania technologii produkcji, co będzie stanowiło innowację procesową dla około 800 przedsiębiorców z sektora MŚP.
 • Dofinansowane w ramach działania będą projekty związane z zakupem usługi polegającej na opracowaniu: nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, nowej lub znacząco ulepszonej technologii produkcji, nowego projektu wzorniczego; nowej lub znacząco ulepszonej usługi
 • Wykonawcą usług mogą być wyłącznie jednostki naukowe,
 • termin składania wniosków – do 30 grudnia 2015 r.,
 • Poziom dofinansowania: do 70% dla średnich przedsiębiorców oraz do 80% dla mikro i małych przedsiębiorców. Wartość wydatków kwalifikowanych w ramach projektu – Minimalna kwota wydatków kwalifikowanych na jeden projekt to 60 000 zł, zaś maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych na jeden projekt to 400 000 zł.
 • szczegóły: http://poir.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-do-poddzialania-2-3-2-bony-na-innowacje-dla-msp-2015-r

Działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, poddziałanie 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej” (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój)

 • dofinansowaniu będą podlegać projekty dotyczące: 1.uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych) z możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej albo 2. realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.
 • składanie wniosków od 22 października 2015 r. do 31 marca 2016 r.
 • minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 10 000 zł, maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 000 000 zł.
 • maksymalna intensywność dofinansowania wynosi do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych.
 • szczegóły: http://poir.parp.gov.pl/nabor-wnioskow/ogloszenie-o-konkursie-do-dzialania-2-3-poddzialania-2-3-4-w-2015-r-2