Konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Informujemy Państwa, iż został ogłoszony konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.
Celem szczegółowym Działania 1.2 jest wzrost innowacyjności regionu poprzez zwiększenie liczby przedsiębiorstw zaangażowanych w prace B+R, jak również poprawę jakości infrastruktury badawczej wykorzystywanej dla działalności badawczo-rozwojowej.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje w tym zakresie:

Nabór wniosków prowadzony będzie od 30.04.2018 r. do 28.06.2018 r.

Konkurs nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-010/18


Na co można otrzymać dofinansowanie:

1.    Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej.
2.    Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach.

Beneficjenci czyli kto może złożyć wniosek o dofinansowanie :
1.    Przedsiębiorstwa (podmiot posiadający wpis do rejestru przedsiębiorców w KRS lub CEIDG)
2.    Spółki celowe/spin-off ustanawiane przez publiczne instytucje badawcze oraz przedsiębiorstwa
3.    Konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych
4.    Konsorcja przedsiębiorstw i uczelni (w tym spółek celowych uczelni)
5.    Konsorcja przedsiębiorstw i instytutów badawczych

Finansowanie:
Maksymalny poziom dofinansowania: do 80% kosztów kwalifikowanych Projektu.
Poziom dofinansowania jest różny w zależności od wielkości przedsiębiorstwa oraz rodzaju udzielonej pomocy (inny jest poziom dofinansowania w przypadku udzielenia pomocy de minimis, inny w przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej, pomocy na projekty badawczo – rozwojowe, eksperymentalne prace rozwojowe. W przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych dofinansowanie można zwiększyć do maksymalnie 80% kosztów kwalifikowanych. W przypadku pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności intensywność pomocy nie przekracza 50% kosztów kwalifikowanych).

Szczegółową dokumentację można pobrać na stronie konkursu .

Koordynator Klastra oferuje pomoc w przygotowaniu zgłoszenia dla swoich uczestników. Firmy i  instytucje należące do Śląskiego Klastra ICT, zainteresowane uczestnictwem w konkursie, proszone są o kontakt mailowy na adres: projekty@ict-silesia.pl