Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Komisja Europejska zatwierdziła największy unijny program operacyjny „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2014-2020. W ramach PO IiŚ, Ministerstwo Gospodarki będzie Instytucją Pośredniczącą dla sektora energetyka.

Łączny budżet Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 wynosi 27,41 mld euro. Na dofinansowanie projektów w ramach sektora energetyka zostanie przeznaczonych z Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego blisko 2,85 mld euro. Działania w ramach sektora energetyka będą realizowane w dwóch osiach priorytetowych: I – Zmniejszenie emisyjności gospodarki oraz VII – Poprawa bezpieczeństwa energetycznego.

W ramach sektora został już przygotowany system instytucjonalny. W dniu 19 listopada 2014 r, Minister Infrastruktury i Rozwoju powierzył funkcję Instytucji Pośredniczącej w zakresie działań z sektora energetyki, Ministrowi Gospodarki na podstawie Porozumienia w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Wczoraj podpisano umowy w sprawie wdrażania systemu realizacji Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”, na lata 2014-2020 z instytucjami, które będą pełniły funkcję Instytucji Wdrażających w ramach sektora energetyki. Są to:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który będzie pełnił funkcję Instytucji Wdrażającej dla poddziałania 1.3.1 „Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych”, działania 1.5 „Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu” i działania 1.6 „Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe”.

Instytut  Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy, który będzie pełnił funkcję Instytucji Wdrażającej dla poddziałania 1.1.2 „Budowa oraz modernizacja sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE do KSE”
i działania 7.1 „Rozwój inteligentnych systemów dystrybuowania, magazynowania i przesyłu gazu i energii elektrycznej”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, który będzie pełnił funkcję Instytucji Wdrażającej dla działania 1.7 „Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej.”

Dodaj komentarz