Jaki jest poziom cyfryzacji poszczególnych krajów UE?

DESI (ang. Digital Economy and Society Index) to wskaźnik gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego opracowany na potrzeby Komisji Europejskiej.  Stanowi on punkt wyjścia we wdrażaniu strategii jednolitego rynku cyfrowego i obrazuje poziom cyfryzacji poszczególnych krajów UE. W najnowszym badaniu Polska uzyskała wynik na poziomie 0,38 i zajęła 23 miejsce na liście 28 państw członkowskich UE.

Poniżej przedstawiono zestawienie 28 krajów Unii Europejskiej na podstawie wskaźnika gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego.

Nowe dane zawarte w przedstawionym wskaźniku będą miały wpływ na tabelę wyników agendy cyfrowej, którą Komisja Europejska publikuje co roku, aby ocenić, jak poszczególne kraje radzą sobie z osiąganiem celów wyznaczonych w Europejskiej agendzie cyfrowej. Następne sprawozdanie dotyczące tabeli wyników agendy cyfrowej ukaże się latem 2015 r.

Najważniejsze wnioski

Dane pokazują, że poziom cyfryzacji krajów różni się w całej Unii oraz że granice nadal są przeszkodą dla w pełni funkcjonalnego jednolitego rynku cyfrowego, który jest jednym z głównych priorytetów Komisji.

Zaprezentowane nowe narzędzie przedstawia w odniesieniu do każdego kraju zwięzłe informacje dotyczące łączności (jak powszechne, szybkie i przystępne cenowo są sieci szerokopasmowe), umiejętności korzystania z Internetu, stopnia wykorzystania jego możliwości (od czytania wiadomości po zakupy) oraz stopnia zaawansowania kluczowych technologii cyfrowych (faktur elektronicznych, usług w chmurze, handlu elektronicznego itd.) i cyfrowych usług publicznych, takich jak e-administracja i e-zdrowie. Dane pochodzą głównie z lat 2013–2014 i przedstawiają zarys poziomu cyfryzacji Europy, w tym rankingi państw o najwyższym jej stopniu. Główne wnioski płynące ze wskaźnika gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego są następujące:

  1. Doświadczenie w zakresie używania technologii cyfrowych różni się w zależności od kraju– od państw przodujących w cyfryzacji, takich jak Dania (poziom cyfryzacji równy 0,68 w skali od 0 do 1), do państw osiągających słabsze wyniki, takich jak Rumunia (cyfryzacja na poziomie 0,31). Szczegółowe informacje można znaleźć w arkuszach dotyczących poszczególnych krajów.
  2. Większość Europejczyków regularnie korzysta z Internetu: 75 proc. w 2014 r. (72 proc. w 2013 r.), od 93 proc. w Luksemburgu do 48 proc. w Rumunii.
  3. Europejczycy chętnie korzystają z dostępu do treści audiowizualnych w Internecie: 49 proc. Europejczyków korzystających z Internetu grało w gry lub je pobierało oraz odtwarzało i pobierało obrazy, filmy lub muzykę. 39 proc. gospodarstw domowych posiadających telewizor korzysta z usługi wideo na żądanie (VoD).
  4. Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) zmagają się z przeszkodami związanymi z handlem elektronicznym: zaledwie 15 proc. MŚP prowadzi sprzedaż online, z czego mniej niż połowa robi to także poza granicami.
  5. Cyfrowe usługi publiczne w niektórych krajach są codziennością, podczas gdy w innych – praktycznie nie istnieją: 33 proc. użytkowników Internetu w Europie wykorzystuje formularze online do przesyłania informacji do organów publicznych – od 69 proc. w Danii do 6 proc. w Rumunii. 26 proc. lekarzy rodzinnych w Europie korzysta z e-recept w celu przekazania recept farmaceutom przez Internet, jednak poziom wykorzystania tej technologii wynosi od 100 proc. w Estonii do 0 proc. na Malcie.

Wskaźnik gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego dla Polski

W opisywanym wskaźniku DESI Polska uzyskała wynik na poziomie 0,38 i zajęła 23 miejsce na liście 28 państw członkowskich UE. Poprawiła ona ogólny poziom cyfryzacji, osiągnęła lepsze wyniki w zakresie głównych aspektów i większości poszczególnych współczynników. 81 na 100 osób decyduje się na mobilne usługi szerokopasmowe (5 miejsce w UE). Dostępność stacjonarnej łączności szerokopasmowej jest niska (26 miejsce w UE) i zaledwie 60 proc. gospodarstw domowych posiada abonament na stacjonarne połączenie z Internetem (23 miejsce w UE). Coraz więcej Polaków korzysta z Internetu (63 proc.), rośnie też liczba osób posiadających podstawowe umiejętności cyfrowe (46 proc.), jednak wyniki te nadal są poniżej średniej unijnej. Polska odnosi najlepsze rezultaty w zakresie cyfrowych usług publicznych. Odsetek aktywnych użytkowników administracji elektronicznej pozostaje jednak na niskim poziomie: 21 proc. użytkowników Internetu odsyłało wypełnione formularze organom administracji publicznej (21 miejsce w UE). Polska zajmuje 7 miejsce w zakresie udostępniania otwartych danych. Wciąż jednak znajduje się w grupie krajów o niskim poziomie cyfryzacji4, osiągając w niej wynik średni. Powyższą sytuację obrazowo przedstawia poniższy wykres.

DESI a jednolity rynek cyfrowy

Wskaźnik cyfryzacji ma szczególne znaczenie, ponieważ Komisja Europejska przygotowuje strategię jednolitego rynku cyfrowego, która zostanie przedstawiona w maju. Celem tej strategii jest stworzenie odpowiednich warunków dla obywateli i przedsiębiorstw w Europie do lepszego wykorzystania możliwości technologii cyfrowych ponad granicami.

Szacuje się, że tworząc połączony, jednolity rynek cyfrowy, możliwe jest zapewnienie Europie dodatkowego wzrostu o wartości nawet 250 mld euro oraz setki tysięcy nowych miejsc pracy w ciągu najbliższych pięciu lat. Umożliwi on konsumentom szerszy dostęp online do usług i zasobów, pomóc przedsiębiorstwom wprowadzać innowacje i rozwijać się, a także zwiększyć zaufanie do usług internetowych, takich jak e-administracja czy bankowość elektroniczna. Aby jednak osiągnąć ten cel, niezbędne szybkie zakończenie negocjacji w sprawie wspólnych europejskich przepisów o ochronie danych, reforma przepisów w obszarze telekomunikacji, unowocześnienie przepisów o prawie autorskim w świetle rewolucji cyfrowej i zmian w zachowaniu konsumenta, a także unowocześnienie i uproszczenie zasad ochrony konsumentów w odniesieniu do zakupów przez Internet i zakupów cyfrowych.

Działaniom tym powinny towarzyszyć starania zmierzające do poprawy umiejętności cyfrowych i ich zdobywania w całym społeczeństwie, a także do ułatwienia procesu tworzenia innowacyjnych nowych przedsiębiorstw. Niezbędne jest więc, aby promowanie wykorzystania technologii cyfrowych i usług świadczonych przez Internet, stało się polityką przekrojową, obejmującą wszystkie gałęzie gospodarki i sektora publicznego.

Na stronie Komisji Europejskiej dostępne są dodatkowe informacje dotyczące wskaźnika gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego oraz jego opisu dla Polski.

Polska – profil w badaniu DESI (pobierz pdf).

Źródło: Portal Innowacji, Paweł Chaber, „Jaki stopień cyfryzacji osiągnęły kraje UE? Czy niezbędny jest postęp w kierunku cyfrowej Europy?