Główne obszary PO IS 2014-2020

Najważniejszym założeniem Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju i konkurencyjnej gospodarki kraju. W celu jego osiągnięcia działania planowane w bieżącej perspektywie podzielono pomiędzy 9 osi sektorowych i 1 oś pomocy technicznej.

Podstawowymi obszarami tematycznymi programu są gospodarka niskoemisyjna, adaptacja do zmian klimatu, ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, transport zrównoważony i bezpieczeństwo energetyczne. Dodatkowymi, ale uzupełniającymi wcześniejsze – ochrona zdrowia oraz dziedzictwa kulturowego. Poniżej przedstawiono główne priorytety inwestycyjne Programu w poszczególnych sektorach.

Na grafice przedstawiono podział 9 osi inwestycyjnych między 5 sektorów. W sektorze środowisko - oś II (ponad 3,5 mld euro), w sektorze transportu - osie III, IV, V, VI (ok. 19,8 mld euro), w sektorze energetyki - oś I i VII (ok. 2,8 mld euro), w sektorze zdrowia - oś IX (ok. 500 mln euro), a w sektorze kultury - oś VIII (ok. 500 mln euro).

Konkretne typy projektów i beneficjentów zostaną dookreślone w Szczegółowym opisie priorytetów Programu, który jest na etapie opracowania. Trwają także prace nad kryteriami wyboru projektów. Oba dokumenty podlegają ocenie Komitetu Monitorującego POIiŚ, który planowany jest pod koniec I kwartału 2015 r.

Źródło: Fundusze Europejskie