Europejskie Forum Technologiczne

Europejskie Forum Technologiczne organizowane w dniach 26-27 września 2018 roku przez Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii odbędzie się w Katowicach w Międzynarodowym Centrum Kongresowym.
Forum będzie otwartą platformą konsultacji na temat europejskiej polityki badań i technologii, które zgromadzi naukowców i przedstawicieli dostawców technologii, przedsiębiorstw przemysłu przetwórczego, stowarzyszeń naukowych i inżynieryjnych, instytucji finansowych i innych interesariuszy z całej Europy. Organizowane jest natomiast od 2014 roku i stało się miejscem dialogu z udziałem naukowców i specjalistów gospodarczych zainteresowanych problemami reindustrializacji Europy z uwzględnieniem kluczowych innowacji w zakresie technologii.

Podczas forum poza sesjami plenarnymi odbędą się cztery konferencje tematyczne:
– Innowacyjna medycyna
– Przemysł 4.0
– Od odpadów do zasobów
– Przyszłość transportu

Cele główne forum:

  • dyskusja nad priorytetami europejskiej polityki naukowo-technicznej i mechanizmami finansowania badań i rozwoju technologii, w szczególności przewidywanymi do wdrożenia w ramach siedmioletniego programu Horyzont Europa,
  • analiza synergii między programem Horyzont Europa a innymi programami unijnymi i krajowymi w zakresie badań, innowacji i konkurencyjności
  • promocja tworzenia różnego rodzaju sieci i partnerstw – zarówno przez przemysł, naukę jak i władze publiczne – by uniknąć powielania wysiłków i ustanawiać wspólne cele badawcze i rozwojowe
  • przedstawienie celów Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju Polski w zakresie badań i innowacji, które winny być osiągnięte w perspektywie do roku 2020 i 2030, oraz dyskusja nad sposobami ich realizacji, ze szczególnym uwzględnieniem dużych projektów.

Organizator:   Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii

Patronat: Premier RP Mateusz Morawiecki

Kontakt z organizatorem: Biuro Kongresowe

 

Rejestracja: wymagana

Szczegółowe informacje znajdują się na  oficjalnej stronie forum.