Trwa rekrutacja na bezpłatne szkolenia z umiejętności ICT w ramach projektu „Śląska Akademia Kompetencji Kluczowych”.

Informujemy, że Centrum Szkoleń i Innowacji w Katowicach prowadzi nabór na bezpłatne szkolenia z umiejętności ICT w ramach projektu „Śląska Akademia Kompetencji Kluczowych” .

Projekt realizowany jest przez Centrum Szkoleń i Innowacji sp.z.o.o w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, Poddziałanie 11.4.3. Kształcenie ustawiczne- konkurs.

Czytaj dalej Trwa rekrutacja na bezpłatne szkolenia z umiejętności ICT w ramach projektu „Śląska Akademia Kompetencji Kluczowych”.

Konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

Ogłoszono konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.
Celem szczegółowym Działania 1.2 jest wzrost innowacyjności regionu poprzez zwiększenie liczby przedsiębiorstw zaangażowanych w prace B+R, jak również poprawę jakości infrastruktury badawczej wykorzystywanej dla działalności badawczo-rozwojowej.

Czytaj dalej Konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.