W październiku nowy konkurs w PO IR

NCBR ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” w ramach IV osi: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Programu Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Wnioski będzie można składać od 21 października do 19 listopada br.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Ok. 90 dni od zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie do dnia ogłoszenia wyników oceny.

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego IP. Link do sytemu informatycznego IP będzie aktywny od 21 października 2015 r.

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie wyłącznie w wersji elektronicznej w udostępnionym dla tego celu systemie informatycznym IP.

Logowanie do systemu informatycznego IP możliwe jest po wejściu na stronę internetową od dnia 21 października do 19 listopada 2015 r. (do godz. 16:00).

Link do sytemu informatycznego IP będzie aktywny od 21 października 2015 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W konkursie w ramach Poddziałania 4.1.4 Projekty aplikacyjne, projekt może być realizowany wyłącznie w ramach konsorcjum. Wymagamy, aby konsorcjum składało się z nie więcej niż 5 podmiotów, którymi mogą być: co najmniej jedna jednostka naukowa i co najmniej jedno przedsiębiorstwo. Liczba przedsiębiorstw musi stanowić co najmniej 50% liczby wszystkich członków konsorcjum.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Działania 4.1, Poddziałania 4.1.4 dofinansowanie udzielane jest na realizację projektu, który obejmuje badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu art. 25 rozporządzenia nr 651/2014 (projekt w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania).

Kryteria wyboru projektów

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBR

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalna wartość dofinansowania w projekcie wynosi 10 mln PLN. Poziom dofinansowania dla poszczególnych przedsiębiorców na realizację poszczególnych kategorii prac B+R w ramach projektu (intensywność wsparcia) określają § 13 oraz § 14 rozporządzenia MNiSW. W ramach instrumentu wsparcia dopuszcza się zwiększenie intensywności pomocy publicznej w związku z realizacją projektu w ramach tzw. skutecznej współpracy pomiędzy przedsiębiorcami (w przypadku spełnienia warunków, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 3 lit. a tiret 1 rozporządzenia MNiSW) lub pomiędzy przedsiębiorcą a co najmniej jedną jednostką naukową, będącą organizacją badawczą prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę (w przypadku spełnienia warunków, o których mowa w § 14 ust.1 pkt 3 lit. a tiret 2 rozporządzenia MNiSW) lub z uwagi na zobowiązanie do szerokiego rozpowszechniania wyników projektu, o którym mowa w § 14 ust.1 pkt 3 lit. b rozporządzenia MNiSW.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w ogłaszanym konkursie w ramach Działania 4.1.4 wynosi: 200 000 000 PLN w tym: 1) 185 748 000 PLN– w ramach alokacji kategorii regionów słabiej rozwiniętych (tj. województw innych niż województwo mazowieckie) oraz 2) 14 252 000 PLN – w ramach alokacji kategorii regionów lepiej rozwiniętych (tj. województwa mazowieckiego)

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBR

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofiansowanie  (DOC 864 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (DOC 462 KB)

Źródło: funduszeeuropejskie.gov.pl